Cílem vzdělávacího programu naší mateřské školy je zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Program podporuje takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj i postup v učení příznivé, vhodné a přirozené. Pro naplňování cílů vzdělávání je obsah práce a profesionální odpovědnost učitelů.
Nejvyšším cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, rozvoj a podpora nadání, rozvoj specifických zájmů dítěte, přirozená a zdravý vývoj dítěte, rozvoj jeho aktivity a odpovědnosti. Vedle fyzického a rozumového vývoje jednotlivce klade důraz na růst v oblasti estetické, citové a sociální, na aktivní zájem a chuť dítěte dívat se kolem sebe, umět naslouchat, objevovat a ukázat odvahu, co všechno již umí, zvládne a dokáže.
Podněcuje Dítě k vlastní aktivitě a experimentování. Rozvíjí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte,. Je podporována dětská zvídavost i potřeba objevovat. Vzdělávání je důsledně zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Je využíváno zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy jsou činnost dětí založeny na přímých zážitcích a prožitcích. Je využíváno zejména prožitkové a kooperativní učení, založené na situacích,které dětem srozumitelně poskytuje ukázky životních souvislostí. Je využíváno spontánní sociální učení založené na principu nápodoby. Jsou uplatňovány aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Vhodnou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkami přímo nebo nepřímo motivována.
Činnosti mohou probíhat i v menších skupinách nebo individuálně. Vzdělávací program je komplexní, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, aby tak získávalo reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Rozvíjí osobnost dítěte s pozitivním vztahem k sobě i k druhým , poznává všelidské hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným. Získává základy pro zdravý a život, význam životní ho prostředí pro celý život člověk a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Rozvíjí vztah k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k evropskému společenství. Vede děti k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Tyto cíle jsou naplňovány nejen při řízených činnostech, ale v každém okamžiku během pobytu dětí v mateřské škole. Vzdělávání dětí probíhá podle tematický celků, které jsou uspořádány podle přirozeného běhu roku.