Školní řád

MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠAMOTKAVydal::

Ředitelka Mateřské škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259

Účinnost:

od 1.9.2023

Závaznost:

Školní řád je závazný pro všechny rodiče i zaměstnance MŠ

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí a zaměstnancům

Zřizovatelem mateřské školy Šamotka je Město Rakovník, Mateřská škola Šamotka byla zřízena jako příspěvková organizace Města Rakovníka 1.4. 1995.Adresa školy:

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259

Šamotka 259

269 01 Rakovník

Telefon: 313 511008

e-mail: mssamotka@email.cz

webové stránky: https://mssamotka.cz/Ředitelka školy:

Iveta Weisová

Č.j. 211/2023

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka školy

po projednání na pedagogické radě dne 28.8.2023 tento školní řád.

1.2 Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání a školní vzdělávací program

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva zákonných zástupců

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

3.5 Upřesnění zodpovědnosti

3.6 Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců

4. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

6. Provoz a vnitřní režim školy

6.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

6.2 Organizace stravování dětí

6.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

6.4 Povinné předškolní vzdělávání

6.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

6.6 Evidence dítěte

6.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

6.8 Platby v MŠ

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

7.2 První pomoc

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství

nebo násilí

9. Zacházení s majetkem mateřské školy

10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

11. Závěrečná ustanoveníŘeditelka Mateřské školy Šamotka, v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v MŚ Šamotka.

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy a zákonní zástupci dětí.

2. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

  •  

podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

  •  

podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

  •  

podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,

  •  

podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

  •  

vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

  •  

napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

  •  

individuálně adaptační režim /spolupráce rodič – učitelka/,

  •  

položit základy celoživotního vzdělávání,

  •  

vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti

  •  

vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole. Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu „Děti, příroda a pohyb. Záměrem je vytvoření školky rodinného typu, středem zájmu je vždy dítě. Vytvořit pohodové, přátelské prostředí, cestou přirozené výchovy rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti s vlastním úsudkem.

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška o MŠ“).

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte:

  •  

dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana /potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit/

  •  

dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti /slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny/

  •  

dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky /právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,.../

  •  

dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu /právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,.../

  •  

dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život /právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,.../

/vybráno z Úmluvy o právech dítěte/

  •  

dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti

  •  

dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy

  •  

dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole

  •  

dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav

  •  

dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim /zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou školy a učitelkami nejvhodnější postup/

3.2 Povinnosti dítěte:

  •  

dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

  •  

dítě má povinnost dbát pokynů učitelů a ostatních zaměstnanců školy

  •  

dítě má povinnost šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

  •  

dítě má povinnost vzájemně si pomáhat a neubližovat si

  •  

dítě má povinnost dodržovat osobní hygienu

  •  

dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu

  •  

dítě má povinnost oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí - tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

  •  

dítě má povinnost dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

3.3 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

  •  

zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte /konzultační hodiny 12,15 – 13,00h, po domluvě i jindy/, informace o dětech podávají pouze učitelky

  •  

zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

  •  

zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte

  •  

zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

  •  

zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

  •  

zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učiteli školy

  •  

zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

  •  

zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

  •  

zákonný zástupce má právo projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

  •  

zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

  •  

zákonný zástupce dítěte jsou odpovědny za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé, učitelka má právo rozhodnout o nepřijetí dítěte z důvodu špatného zdravotního stavu /v zájmu zachování zdraví ostatních dětí/ a požadovat potvrzení od pediatra, že je dítě způsobilé MŠ navštěvovat

  •  

zákonný zástupce dítěte oznámí ihned infekční onemocnění dítěte, výskyt vší

  •  

zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích

  •  

zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy

  •  

zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání a stravné dle daných pravidel /směrnic/

  •  

zákonný zástupce dítěte má povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce /změny bydliště, telefony, zdravotní pojišťovna, rozvod, svěření do péče.../

  •  

zákonný zástupce má povinnost dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ /Po - pá 6.30h - 16.30h

  •  

zákonný zástupce má povinnost sledovat informace na nástěnce školy /chodba, šatna děti/

  •  

zákonný zástupce je povinen oznamovat nepřítomnost dítěte - do 8h při náhlém onemocnění nebo při plánované nepřítomnosti předem

  •  

zákonný zástupce dítěte má povinnost zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, zajistit dítěti pevnou obuv do třídy /klasické bačkory, zdravotní obuv - sandále s pevnou patou, cvičky/, i na pobyt venku - bezpečnostní důvody

  •  

zákonná zástupce má povinnost na vyzvání ředitelky školy osobně se zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte3.5 Upřesnění zodpovědnosti

Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě po osobním předání dítěte zákonným zástupcem ve třídě.

Zákonní zástupci předávají a přebírají dítě před a po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a u autobusu a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole, která je zapsána v evidenčním listě dítěte.

3.6 Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na stole v chodbě mateřské školy.

Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro předávání dětí při odchodu z mateřské školy informovat u učitelek mateřské školy o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

Ředitelka mateřské školy svolává třídní schůzky nejméně 1x za rok, na začátku školního roku, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů.

Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s učitelkami mateřské školy individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

Učitelky mateřské školy mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.Zákonní zástupci dítěte, kteří spolu nespolupracují /nežijí spolu, nemají soudně upravený poměr a styk s dítětem, avšak mají k dítěti stejná práva/ si mohou domluvit s učitelkou mateřské školy individuální pohovor. Avšak je nutno kontaktovat také zákonného zástupce, který je s MŠ ve styku. O této schůzce bude sepsán písemný záznam. Totéž platí i v případě neohlášené návštěvy. V tomto případě bude rozhovoru přítomna i třetí osoba.4. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření prvního stupně

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte /§ 21 školského zákona/. Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou školy.

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně /po vyhodnocení plánu pedagogické podpory/ doporučí ředitel školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte /§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb./

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele školy nebo OSPOD.

Ředitelka školy určí učitelku odpovědnou za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami /§ 11 vyhlášky č. 27/2016 Sb./

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Ředitelka školy /pověřená učitelka/ průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2 až 5 stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná /§16 odst.4 školského zákona a § 11, § 121 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb./.

Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání nadaných dětí. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.5. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti /zdravotní způsobilost,.../ jsou důvěrné a všichni pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

6. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.30 do 16.30 hodin. Rodiče se v šatně zbytečně nezdržují, respektují uzamykání vchodu v 8.00h. z bezpečnostních důvodů a uzamykání v 16.30h. z důvodu ukončení provozu. Na konci provozu jsou povinni opustit areál MŠ. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

6.1 Provoz a vnitřní režim MŠ, organizace dne

Mateřská škola Šamotka poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

Šamotka 259, 269 01 Rakovník.

Provoz MŠ: po - pá 6.30h. - 16.30h.

Mateřská škola Šamotka má dvě třídy. 1třída děti od 3 – 4 let, 2.třída děti od 5 -6 let + odklady školní docházky

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00h, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů. Budova se v 8.00h uzamyká a otvírá se ve 12.00h., poté se uzamyká ve 12.30h. a odpoledne se otvírá v 15.00h.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8.00h., a to telefonicky nebo osobně v mateřské škole. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně MŠ.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

Informace o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v šatně dětí a na webových stránkách školy - informační tabule pro rodiče. Doporučujme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnku.

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

Organizace dne:

6.30 – 8.00 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce

8.00 - 9.00 spontánní činnosti /námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd./, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, hygiena

9.00 - 9.15 svačina

9.15 - 9.45 pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, hygiena

9.45 - 11.45 pobyt venku, hygiena

11.45 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12.30 – 14.30 odpolední odpočinek

14.30– 15.15 hygiena, odpolední svačina

15.15 - 16.30 hry a zájmové činnosti, spontánní a skupinové hry dětí, individuální činnosti, předání dětí rodičůmČasové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činnosti dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány vždy zůstávají přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne je upraven podle aktuálních potřeb dětí a programu. Denní režim je upraven pro dvouleté děti tak, aby měly dostatek času na převlékání, hygienu, jídlo, spánek apod.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí v průměru 2 hodiny.

V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí /vítr, mlha, teploty pod -10 stupňů C/, v letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek /spánek/. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmu dětí.6.2 Organizace stravování dětí

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí MŠ. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje školní jídelna pitný režim. Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. Stravování dětí probíhá ve třídě mladších dětí a v místnosti k tomu určené - jídelně. Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem telefonicky nebo osobně v MŠ /učitelky, vedoucí školní jídelny/. Při náhlém onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte v době od 11.00h. do 11.15h. do vlastních nádob ve školní kuchyni. Neodhlášené obědy propadají.

a) úplata / stravné / za kalendářní měsíc je splatná do 15.dne následujícího měsíce,

b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

c) úplata se hradí hotovostí v mateřské škole nebo bezhotovostním převodem na účet školy č. 540253359/0800.   1.  

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let, toto ustanovení platí do 31.8. 2020 /§ 34 odst.1/.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Zápis dětí do MŠ se koná v období od 2. května do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým /rozhlas, vývěska, webové stránky školy/.

Ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu /§ 34 odst.2/.

Dítě přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka MŠ. Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na webových stránkách a přímo v MŠ. Do třiceti dnů po podání žádosti obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ /předáním do vlastních rukou/. Při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem §50 zákona 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy a zákonní zástupci jsou informováni ve správním řízení.

Ředitelka školy může přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzena dětským lékařem na evidenčním listě. Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 školského zákona - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Každé přijaté dítě má právo:

a) na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

c) participační /právo na účast/ - dítě se může vyjádřit ke všemu, co se ho týká, zveřejnit svůj názor na dění kolem sebe a mít slovo v záležitostech, které ovlivňují jeho osobu6.4 Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů. I na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte /§34a odst. 2/.

Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona /§ 182a/.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte /§ 34a odst. 2/.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání. Začátek vzdělávání stanoví ředitel školy, a to od 8.00h do 12.00h. /§ 1c vyhlášky č.14/2005 Sb./ Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno /§ 34a odst.3/.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a školského zákona /§ 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon/.Omlouvání nepřítomnosti dítěte

Pravidla pro omlouvání dětí z povinného předškolního vzdělávání /PPV/ podle §3 4a odst. 4 školského zákona

Rozsah PPV stanovila škola podle § 1c vyhl. č. 14/2005 Sb., v platném znění od 8.00h do 12.00h.

Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen sdělit důvody nepřítomnosti dítěte v předškolním vzdělávání nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte telefonicky nebo osobně.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna v odůvodněných případech vyžadovat od zákonných zástupců, aby odpovídajícím způsobem doložili nepřítomnost dítěte.

Oznámení nepřítomnosti je možné provést: - telefonicky nebo osobně v MŠ

Učitelka eviduje školní docházku. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. V případech, zejména při opakovaných nepřítomnostech kratších 3 dny z důvodu nemoci, kdy nepřítomnost dítěte v PPV přesahuje 30%, doloží zástupce potvrzení ošetřujícího lékaře. Škola /a zdravotnické zařízení/ jsou v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, povinni oznamovat orgánu sociálně právní ochrany dětí povinného předškolního vzdělávání.Omlouvání předem známé nepřítomnosti dítěte při PPV

Nemůže-li se dítě zúčastnit PPV z důvodů předem známých jeho zákonnému zástupci, požádá zástupce dítěte učitele třídy o uvolnění z PPV /vyplní Omluvný list/.Omlouvání nepřítomnosti dítěte z nepředvídaných důvodů

Nemůže-li se dítě zúčastnit PPV z nepředvídaného důvodu, je zákonný zástupce povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů oznámit učiteli třídy důvod nepřítomnosti. Po návratu do školy zákonný zástupce předloží písemnou omluvu /vyplní Omluvný list/.

Odchod dítěte z PPV před jeho ukončením

Odchod dítěte z PPV je možný pouze osobním vyzvednutím dítěte jeho zákonným zástupcem. Zákonný zástupce /vyplní Omluvný list/.

Pozdní příchody

Zákonný zástupce dítěte je povinen dodržovat rozsah PPV a to od 8.00h. do 12.00h., pozdní příchod je považován za omluvený pouze v případě, že zákonný zástupce dítěte po příchodu odevzdá omluvenku.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí.

   •  

individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy

   •  

vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy podle § 47 a 48a

   •  

vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a

Zákonný zástupce dítěte, který bude plnit povinnost předškolního vzdělávání jiným způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte /§ 34a odst.4/.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

a/ jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b/ uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c/ důvody pro individuální vzdělávání dítěte /§ 34b odst. 2/

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno /§ 34b odst. 3/.

Ředitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

- způsob ověření /přezkoušení dítěte v mateřské škole/

- termíny ověření, včetně náhradních termínů /ověření se musí uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku/

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření /§ 34b odst. 3/.

Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu /§ 34b odst. 4/.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání /§ 34b odst. 7/.

Distanční vzdělávání


Distanční vzdělávání škola poskytuje v případě krizových opatření KHS nebo MZd
nebo z důvodu nařízení karantény více než poloviny dětí v povinném předškolním
vzdělávání.
Distanční vzdělávání je povinné pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní
vzdělávání.
Distanční vzdělávání zajistí škola, a to formou zasíláním tištěných materiálů
v kombinaci s online vzděláváním.6.5 Ukončení předškolního vzdělávání v MŠ

§ 35zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů

1) Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní vzdělávání po dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy /nedodržuje školní řád/

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.6.6 Evidence dítěte

Po přijetí dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci dítěte ředitelce školy vyplněný Evidenční list dítěte a Přihlášku ke stravování.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.6.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka školy po projednání se zřizovatelem. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka školy na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem - nástěnka v šatně dětí - informace pro rodiče.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informace o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě ve škole neprodleně po té, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů, v odůvodněných případech také v době vánočních prázdnin a jarních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole /informační tabule pro rodiče, schůzka s rodiči v září - začátek školního roku/.

6.8 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – informace pro rodiče.

Školné v mateřské škole – 420.- / za 1 měsíc/

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce /§ 6 odst.7 vyhlášky č. 14/2005 Sb./.

Úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je stanovena směrnicí a je vyvěšena na nástěnce v chodbě MŠ – informace pro rodiče.

Úhrada úplaty za školní stravování

dítě 3-6let

Přesnídávka – 14.- Kč

Oběd – 20.- Kč

Svačina – 8.- Kč

Celkem – 42,- Kč

dítě 7-10let

Přesnídávka – 15.- Kč

Oběd - 22.-Kč

Svačina – 8,-Kč

Celkem – 45,- Kč

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy /zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35 odst.1d/.

Všechny platby probíhají v MŠ Šamotka v hotovosti u hospodářky, bezhotovostním převodem na účet školy č.540253359/0800.

Úplata za školní stravování za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne příslušného měsíce.

Úplata školného za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce /§ 6 odst.7 vyhlášky č. 14/2005 Sb./.

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku /§ 123 odst. 1 školského zákona/. /Platnost od 1.9.2021/

Osvobozen od úplaty je

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhl. č. 14/2005 Sb., ředitelce školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odst. 6, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky školy o této žádosti nabude právní moci.

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Dítě nesmí být vpuštěno do budovy školy bez dozoru. V šatně s ním pobývají rodiče nebo jejich zástupci. Předávání dětí učitelkám se provádí podle pokynů stanovených v tomto Školním řádu.

7.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Škola odpovídá za bezpečnost dětí při veškerých činnostech souvisejících se vzděláváním a výukou, a dále pak i při ostatních činnostech pořádaných školou (např. výlety, návštěvy kulturních představení).

Škola odpovídá za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí až do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného zmocnění vystaveného zákonným zástupcem, na základě písemného vyjádření v evidenčním listě. Bez písemného pověření nelze vydat dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci!

Přivítáme, budete-li nás při ranním příchodu informovat o odpoledním vyzvednutí dítěte jinou osobou než rodiči.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelky mateřské školy. Učitelky nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dohled nad dětmi jinou pověřenou osobou /učitelka, školnice/.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, třída s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními se naplňuje v souladu s § 2 odst.5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý rozvoj. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti.

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí, plotu apod..

Dětem není dovoleno nosit do mateřské školy předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí /nože, meče, pistole, zapalovače, sirky apod./. Nedoporučujeme nosit ani cennosti /zlaté řetízky, drahé hračky apod./. V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Pro zajištění bezpečnosti dětí platí zejména tato opatření:

  •  

V budově školy se děti přezouvají, z bezpečnostních důvodů nenosí pantofle, sandále s volnou patou a plastovou obuv.

  •  

Za deštivého počasí nosí děti s sebou pláštěnky, v žádném případě deštníky, se kterými by mohly někoho poranit.

  •  

Do MŠ je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz.

  •  

Při přesunech po hlavní komunikaci se řídí pedagogické pracovnice pravidly silničního provozu, děti jsou v útvaru označeny reflexními vestami.

  •  

Cvičení a pohybové aktivity musí být přiměřené věku a individuálním schopnostem dětí.

  •  

Při cvičení a dalších pohybových aktivitách je před použitím provedena kontrola tělocvičného nářadí.

  •  

Při použití herních prvků za přímého dohledu zákonných zástupců /před předáním dětí škole při příchodu a při odchodu dětí ze školy/ v budově školy i na zahradě mají zákonní zástupci za svoje děti plnou odpovědnost a veškeré činnosti provádějí na vlastní riziko.

  •  

Děti budou poučeny o škodlivosti návykových látek/alkohol, kouření, drogy a o bezpečném chování ve třídě, na zahradě a při pobytu venku, výletech a exkurzích.

  •  

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území MŠ připadá na jednoho pedagogického pracovníka nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole. Tato osoba bude řádně poučena o povinnostech při výkonu dozoru a o tomto poučení bude proveden písemný záznam, který osoba pověřená dozorem podepíše /týká se to také akcí školy a nutných provozně organizačních záležitostí/.

  •  

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jiné pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Při náhlém onemocnění dítěte, či jeho úrazu jsou rodiče okamžitě telefonicky informováni. Při výskytu infekčních onemocnění škola postupuje podle pokynů KHS. Učitelky vedou v třídní dokumentaci evidenci o zdravotním stavu dětí.Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

  •  

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a/ přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

  •  

děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

  •  

skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

  •  

skupina k přesunu využívá především chodníků

  •  

vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

  •  

při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč

  •  

zvýšená pozornost na bezpečnost je věnována zejména na dovážení dětí do mateřské školy a zpět do Rakovníka, učitelka převáží do mateřské školy v průměru 10 dětí

b/ pobyt dětí v přírodě

  •  

využívají se pouze známá bezpečná místa

  •  

pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)

  •  

při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c/ rozdělávání ohně

  •  

pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, drakiády, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí

  •  

jen na místech určených pro rozdělávání ohně

  •  

za přítomnosti pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při otevřeném ohni

  •  

v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně

  •  

pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál

  •  

po ukončení akce pedagogický dohled zajistí úplné uhašení otevřeného ohně

d) sportovní činnosti a pohybové aktivity

  •  

před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

  •  

pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení, turistika a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

  •  

zvýšená pozornost na bezpečnost dětí je věnována realizaci předplavecké výchovy ve vlastním krytém bazénu školy, předplaveckou výchovu zajišťuje kvalifikovaná pedagogická pracovnice. Při převlékání, utírání a vysoušení vlasů pomáhá dětem a učitelce školnice. Dětem jsou při převlékání k dispozici dřevěné věšáky a bezpečnost proti skluzu je zabezpečena protiskluzovou podložkou

e) pracovní a výtvarné činnosti

  •  

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, které by mohly děti zranit, vykonávají práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy

Povinnosti dětí

  •  

chovat se podle pravidel, která si kolektiv třídy stanovuje na začátku školního roku (pravidla se mění dle aktuálních potřeb ve třídě)

  •  

po dokončení hry uklidit hračku zpět na své místo

  •  

po ukončení činnosti uklidit prostor (odstřižky, papírové předměty použité k činnosti apod.)

  •  

být samostatný při používání WC a při hygieně (splachovat, umýt si ruce, vyčistit zuby – zejména starší děti)

  •  

oznámit paní učitelce to, když chce odejít ze třídy (kam)

  •  

dodržovat hygienu hlasu, neskákat do řeči

  •  

upevňovat společenské návyky (poděkovat, požádat o pomoc, pozdravit, vykat příchozím z venčí, nepoužívat vulgární výrazy, neposmívat se, neubližovat apod.)

  •  

neničit práci ostatních

  •  

dodržovat bezpečnostní pravidla, zejména při tělovýchovných aktivitách – nářadí, žebřiny, herní prvky na zahradě, ve třídě neběhat mezi stoly, v umývárně a na WC a v šatnách, dbát opatrnosti při práci s nůžkami, štětcem, jehlou, kladivem, nožem atd., neházet míčem ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotoul, nelézt na ribstol a žebřík, neskákat z výšek atd.

  •  

chovat se k druhým dětem tak, aby jim neublížilo (umět se omluvit, chovat se empaticky)

Každé dítě, které si způsobí zranění, případně zjistí zranění svého spolužáka, informuje o této události učitelku MŠ, nebo jiného zaměstnance školy.

Z důvodu zajištění bezpečnosti osob, seznamuje škola s tímto školním řádem všechny zaměstnance školy, všechny děti a informuje rodiče o jeho vydání.

Škola pak dále průběžně provádí poučování dětí a podle potřeby informuje zákonné zástupce o podmínkách k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech a aktivitách, které přímo souvisejí s činností školy, nebo jsou školou organizovány. Toto poučení provádějí vždy pedagogičtí zaměstnanci, při tomto poučení budou postupovat podle schválených tematických plánů a okruhů vypracovaných pro jednotlivé činnosti. Děti, které se nemohly poučení zúčastnit (např. z důvodu nemoci) budou poučeni dodatečně, v nejbližším možném termínu. O provedeném poučení bude proveden vždy zápis v třídní knize.

7.2 První pomoc

Evidence úrazů

  •  

O každém (i drobném) poranění provede vyučující pedagogický pracovník záznam do knihy úrazů

  •  

V případech stanovených příslušným předpisem (vyhl. MŠMT č. 64/2005, v platném znění) vyhotoví škola záznam o úrazu a jednu kopii předá zákonným zástupcům dítěte.

  •  

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich.

Z důvodu zajištění kvalifikované první pomoci absolvují všichni zaměstnanci školy školení v poskytování první pomoci.

V případě úrazu dítěte bude postupováno takto:

  •  

Pedagogický pracovník zajistí neprodlené poskytnutí první pomoci dítěti (ošetření drobných poranění, např. oděrky apod.).

  •  

U úrazů, kdy bylo zaznamenáno bezvědomí, u úrazů, kdy dojde ke zranění hlavy, hrudníku nebo břicha zajistí základní životní funkce zraněného a vždy přivolá lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) pro posouzení zdravotního stavu dítěte, který pak rozhodne o dalším postupu.

  •  

U ostatních úrazů, rozhoduje o nutnosti přivolání lékaře (případně ZZS Středočeského kraje) vždy osoba poskytující první pomoc

  •  

V případě nutnosti předá dohled nad dětmi dalšímu oprávněnému zaměstnanci školy a doprovodí dítě na ošetření (např. při převozu sanitou do nemocnice)

  •  

Pokud jsou zajištěny veškeré výše uvedené úkony a nehrozí nebezpečí z prodlení, informuje o úrazu bez dalšího zbytečného odkladu zákonného zástupce dítěte.

8. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany a prevence je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života, vytvořením příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi pracovníky a zákonnými zástupci. V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky (nebezpečí drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti, patologickému hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování) a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Součásti každodenní vzdělávací práce je působení učitelky na děti ve smyslu rozvíjení pozitivních vztahů, vedení ke kamarádství, ohleduplnosti, toleranci.

Povinností učitelky je předcházet konfliktním situacím mezi dětmi, aby nedocházelo k nepřátelství a násilí V případě neřešení těchto problémů by mohlo dojít k diskriminaci některého dítěte, což je nežádoucím jevem.9. Zacházení s majetkem mateřské školy

Podmínky zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Za cenné předměty /řetízky, náušnice atd./,hračky přinesené z domova, sluneční brýle, brýle p. učitelky neručí .

Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. Zákonní zástupci dítěte pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou po převlečení dítěte a po předání dítěte učitelce mateřské školy. Zákonný zástupce po převzetí dítěte neprodleně opustí areál mateřské školy a dítě již nesmí používat žádné vybavení v areálu MŠ.10. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád /§ 22 odst. 1 písm. B, § 30 odst. 3 školského zákona/

Školní řád platí do odvolání.

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 28.8. 2023

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumovým schopnostem dětí.11. Závěrečná ustanovení

Účinnost a platnost školního řádu

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 4.9.2023

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informování zákonní zástupci dětí.Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí jedním výtiskem na informačních nástěnkách školy, a také ústním upozorněním při zahajovací třídní schůzce na začátku školního roku, kde zákonní zástupci stvrdí své seznámení podpisem do prezenční listiny.

Dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě svých rodičů také společenství vrstevníků, kde získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život v naší společnosti. My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujte nám. Jsme tu pro vás a šťastné dítě je v rukou nás všech! Ta jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti, cesta přátelství.

Kolektiv Mateřské školy Šamotka

V Rakovníku dne 28.8.2023

 

Ředitelka MŠ Šamotka

Iveta Weisová

 

 

 

 

Se Školním řádem Mateřské školy Šamotka byly seznámeny:

 

Iveta Weisová …………………………………….

 

Petra Hlaváčková …………………………………..

 

Blanka Ortcikrová ……………………………………

 

Michaela Horníková ……………………………………

 

Drahoslava Sýkorová …………………………………...

 

Petra Mikešová ……………………………………

 

Lenka Richtrová ……………………………………

 

Eva Pochmanová ……………………………………

 

 

 

 

 

 

OMLUVENKA

 

 

Omluvám syna/dceru …………………………. z povinného předškolního vzdělávání

 

v MŠ Šamotka z důvodu…………………………………………………………………

 

od………… do …………….

 

 

 

V Rakovníku dne Podpis zákonného zástupce:

 

 

 

 

OMLUVENKA

 

 

Omluvám syna/dceru …………………………. z povinného předškolního vzdělávání

 

v MŠ Šamotka z důvodu…………………………………………………………………

 

od………… do …………….

 

 

 

V Rakovníku dne Podpis zákonného zástupce:

 

 

 

 

 

 

OMLUVENKA

 

 

Omluvám syna/dceru …………………………. z povinného předškolního vzdělávání

 

V MŠ Šamotka z důvodu…………………………………………………………………

 

od………… do …………….

 

 

 

V Rakovníku dne Podpis zákonného zástupce: