Školní vzdělávací program

Mateřské školy Šamotka Rakovník, Šamotka 259

pro předškolní vzdělávání zpracovaný podle RVP pro PV

 

Děti, příroda a pohyb“

 

 

 

Co chceme – cíle

 

1. Vést děti ke zdravému životnímu stylu

 

-zavedli jsme pitný režim dětí, doplňovat jídelníček dětí o více zeleniny a ovoce, pravidelné čištění zoubků po obědě

 

2. Podporovat tělesný rozvoj a zdraví dětí

 

 • zúčastníme se plaveckého výcviku ve vlastním krytém bazénu i v bazénu v Rakovníku, pravidelně budeme chodit na delší turistické vycházky do okolí a nadále budeme každý den pravidelně cvičit a dodržovat pobyt venku, při pobytu venku se budeme věnovat sezónním činnostem jako je (lyžování, bobování, sáňkování, Olympiáda v lehké atletice, turistika)

 

3. Podporovat duševní pohodu a spokojenost dětí:

 

 • respektovat a uspokojovat speciální potřeby a přání dětí (přinést si oblíbenou hračku z domova apod.), navazovat v MŠ veselou a radostnou atmosféru, společně slavit svátky a narozeniny.

 

4. Podporovat duševní pohodu zaměstnanců MŠ:

 

 • respektovat potřeby a zájmy zaměstnanců (umožňovat pedag.zaměstnancům zúčastňovat se dalšího vzdělávání (ale vždy s ohledem na provoz naší školy), vytvářet zdravou optimistickou atmosféru, na které se musí podílet i provozní zaměstnanci.

 

5. Rozvíjet osobnost každého dítěte

 

 • položit základy celoživotního vzdělávání

 

6. Rozšiřovat vzdělávání společně pro děti zdravé i pro děti se zdravotním postižením

 

 • do naší MŠ jsou a budou přijímány děti se zdravotním postižením

 

7. Rozvíjet samostatnost, sebejistotu, zdravé sebevědomí dětí, naučit je základním a

schopnostem a dovednostem, které jsou pro ně důležité do dalšího života.

 

 

 

 

 

 

Obsah:

 

I. Identifikační údaje

II. Obecná charakteristika školy

III. Práva a povinnosti účastníků předškolního vzdělávání

IV. Podmínky vzdělávání

1. Věcné podmínky

2. Životospráva

3. Psychosociální podmínky

4. Organizace

5. Řízení mateřské školy

6. Personální a pedagogické zajištění

7. Spoluúčast rodičů

8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

9. Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

10. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

11. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

12. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

13. Vzdělávání dětí nadaných

14. Vzdělávání dětí od dvou do tří let

15. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

16. Organizace vzdělávání

V. Charakteristika vzdělávacího programu

VI. Vzdělávací obsah

VII. Evaluační systém a pedagogická diagnostika

 

 

 

I. Identifikační údaje o škole

Poslání a postavení příspěvkové organizace

Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 byla zřízena jako příspěvková organizace Města Rakovníka ke dni 1.4.1995 s vymezením úkolů uvedeným ve zřizovací listině. Příspěvková organizace je Krajským úřadem Středočeského kraje vedena v rejstříku škol, předškolních a školských zařízení pod názvem: Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259 s identifikátorem zařízení:

Identifikátor předškolního zařízení : 600 055 451

Mateřská škola IZO : 107 518 309

Školní jídelna IZO : 102 762 490

Základní poslání příspěvkové organizace je stanoveno platnou zřizovací listinou.

Název programu: „Děti, příroda a pohyb“

Název školy: Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259

Sídlo: Šamotka 259, Rakovník 269 01

Kontaktní údaje:

Statutární zástupce: Iveta Weisová

Kontakt: 313511008

Email: mssamotka@email.cz

IČO: 47020334

Zřizovatel: Město Rakovník, Husovo nám.27, 269 01 Rakovník

Web: https://mssamotka.cz/

Vypracovala: Iveta Weisová

Projednáno na pedagogické radě: 26. 8. 2017

Č.j.: 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017

Aktuální k 1.9.2021

 

II. Obecná charakteristika školy

Zaměření školy:

Poloha školy v těsné blízkostí lesů, rybníků a luk je ideální pro uskutečňování sportovních činností a turistiky. Sama škola má rozsáhlou zahradu a vlastní krytý bazén přímo v areálu i dostatečné vybavení pro zimní činnosti. To vše ji přímo předurčuje pro cílené tělovýchovné aktivity jako součásti celé předškolní výchovy. V rámci těchto se pak škola zaměřuje na komplexní rozvoj pohybového aparátu, celkovou obratnost a pohyblivost dětí , otužování a plaveckou výchovu. Realizací těchto tělovýchovných činností se zlepšuje nejen fyzická kondice dítěte a jeho zdraví, ale přispívá i k jeho rozvoji v oblasti mravní výchovy. Beze sporu napomáhá utvářet zdravé sebevědomí i úctu ke kamarádovi, čestnost a vytrvalost, odvahu i rozhodnost. Pohybové činnosti umožňují dětem prožít vše nové pro ně přirozeným a radostným způsobem. Jsou prostředkem a doplňkem prožitkového učení pro získání nových kompetencí dle RVP pro PV. Zařazením pohybových aktivit vytváří u dětí návyk na pravidelný radostný pohyb, návyk na zdravý životní styl, který spolu s pitným režimem, osobní hygienou a správným stravovacími návyky podporuje rozvoj tělesného zdraví dětí, pozitivního vztahu k němu a životnímu prostředí. Pohyb navozuje u dětí stav tělesné i duševní rovnováhy, celkovou fyzickou i psychickou pohodu organizmu. Trvalým pobytem v příjemném prostředí přírody se postupně utváří odpovídající vztah k životnímu prostředí, děti si rozšiřují si své vědomosti a poznatky o přírodě zejména na školní zahradě, která je vybavena živým koutkem. Naším cílem není jen získávání teoretických poznatků o stavu životního prostředí, ale hlavně ovlivnění postojů dětí k přírodě. Kontakt s živými tvory vytváří u většiny děti pozitivní citový vztah k přírodě, buduje úctu k životu, tyto postoje si děti přenesou do dospělosti a budou ve svém rozhodování ať už v profesi, či v osobním životě zohledňovat životní prostředí.

 

Naše MOTTO:

 

Utrhl jsem květinu- zvadla. Chytil jsem motýla zahynul.

 

Došel jsem k poznání, že je třeba lásku k přírodě vyjádřit jinak.

 

Dvoutřídní mateřská škola je pro děti heterogenním uspořádáním ve věku z pravidla od tří do šesti let. Mateřskou školou prošla řada dětí i dětí zdravotně postižených a dětí s odloženou školní docházkou. Hlavním cílem a úkolem naší školy je především vzdělávat a rozvíjet zdravé a samostatné děti formou pro ně nejpřirozenější a to je hra.

Pracujeme podle „Rámcového vzdělávacího programu“ a veškeré naše snažení i přístup všech zaměstnanců mateřské školy je zaměřeno na spokojenost našich dětí a rodičů.

Rozvíjíme spolupráci s rodiči a to tradiční formou: schůzky, individuální rozhovory, otevřený přístup do školy v kteroukoliv dobu, besídky, společné akce (výlety, divadelní představení)

Úzce spolupracujeme se základními a mateřskými školami v Rakovníku a v Lužné, PPP, dětskými lékaři a s dětskou logopedkou.

Děti jsou do naší školy přijímány během celého školního roku a to na základě zápisu dětí do mateřské školy, který se koná na začátku měsíce května a je prezentován rodičovské veřejnosti na webových stránkách školy a zveřejněn v rakovnickém tisku.

Kapacita naší mateřské školy je 50 dětí, většinou je všem žádostem o umístění dětí vyhověno a rodiče jsou písemnou formou informováni o přijetí dítěte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1. Základní cíle mateřské školy v rámci předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací

program

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 

ŠVP upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných na mateřské škole.

 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“) a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanovením Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání .

 

2. Základní práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

Každé přijaté dítě má právo:

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

 • na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně /Školská poradenská zařízení zajišťují informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby a preventivně výchovnou činnost/

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

 • vyjadřovat vlastní názor, naslouchat názorům jiných, hledat společné řešení

 • podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití

 • šetrně zacházet s hračkou a vybavením třídy

 • užívat spontánně celé prostředí třídy, účastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

 

Pokud je ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji

 

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

Rodiče dětí, popř. opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí

 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí

 • účastnit se akcí a aktivit školy

 • podílet se na rozvoji ŠVP

 

4. Povinnosti zákonných zástupců

 

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinní:

 • zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, bez výstředností v účesu a oblečení

 • na vyzvání vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

 • informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • nedávat dětem do školy předměty, které by mohly způsobit zranění jim i ostatním dětem, nedávat dětem hořlavé předměty

 • oznamovat škole údaje podle §28 odst.2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnosti dítěte a změny v těchto údajích

 • ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

 • respektovat pravidla soužití, která ve škole platí

 • být seznámeni se Školním řádem a respektovat jej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Podmínky předškoního vzdělávání

1.Věcné podmínky

Mateřská škola Šamotka byla dána do provozu 1. října 1956. tato budova byla postavena v roce 1938, v roce 1956 byla dána pro školské účely, v roce 1976 již její kapacita nedostačovala, byla vybudována přístavba s vlastním krytým bazénem, který slouží do dnes.

Mateřská škola je dvoutřídní škola pro děti s heterogenním uspořádáním ve věku z pravidla od tří do šesti let, má svoji vlastní jídelnu a rozsáhlou lesní zahradu.

Pro spontánní pohyb dětí, má dostatečný travnatý prostor, pískoviště jsou zastíněna vzrostlými lesními, ovocnými stromy a keři, které dětem dávají stín. Zahrada je vybavena dvěma velkými pískovišti, zahradním domečkem a herními prvky je obohacena o malou zoo. Zahradní domeček slouží nejen ke hrám, ale také na ukládání hraček a koloběžek.

Mateřská škola je jednopatrová vilová budova, ve které jsou umístěny dvě třídy. V přízemí budovy je 1.třída mladších dětí a v prvním patře 2.třída starších dětí. Třídy jsou slunné a prostorné. Místnosti jsou řešeny tak, aby maximálně vyhovovaly spontánním hrám dětí. Řešení tříd je organizačně náročné na práci učitelek, které odpovídají za bezpečnost dětí. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá věku a potřebám dětí, hygienickým a bezpečnostním normám. Nábytek je přizpůsoben tak, aby všechny hračky a pomůcky byly přístupné a děti mohly být samostatné. Vybavení hračkami a pomůckami je k dispozici v potřebném množství a je stále doplňováno. V každé třídě je pianino, sportovní kabinet je vybaven pro všechny děti – overbooly malé, velké, kladina, koza na přeskakování, můstek, gymnastický koberec a žíněnky, švédské lavičky, švédské bedny, švihadla, míče, trampolína a další…, sportovní vybavení pro děti je stále doplňováno. Dětská a pedagogická knihovna je rozsáhlá a pravidelně doplňována, děti mají k dispozici knihy, které si mohou půjčit ve třídě, po dohodě s učitelkou i domů. Jsou vedeny k prohlížení knih a pěknému zacházení s nimi. Denně jim učitelky předčítají nebo vypráví pohádky. Tím vedeme děti přirozenou cestou k touze číst, poslouchat, mluvit a dozvídat se. Rodiče si mohou půjčovat odborné knihy a časopisy o výchově a vzdělávání k prostudování. Audiovizuální technika je k dispozici v obou třídách ( CD a DVD přehrávač, televize, magnetofon a gramofon). V budově školy je dále umístěna ŠJ a kuchyně, ředitelna, kancelář vedoucí školní jídelny, bazén, kabinet, šatny a kotelna. Kuchyň je vzdušná prostorná a dobře vybavená stejně tak jako vlastní krytý bazén školy. V šatnách dětí jsou šatní bloky sloužící k převlékání dětí. Každé dítě má své označené místo, kam ukládá své osobní oblečení a obuv. Na stěnách jsou umístěny nástěnky s výtvarnými pracemi dětí. Paní učitelky využívají nástěnky i k informování rodičů o plánech a akcí školy. Hygienická a bezpečnostní údržba všech prostor je zajištěna školnicí.

Mateřská škola je vhodně vybavena pro poskytování předškolního vzdělávání. Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům dětí, je zdravotně nezávadný a estetického vzhledu. Hračky jsou dětem dostupné a děti si je mohou vyzvedávat podle dohodnutých pravidel, jsou vedeny k samostatnosti při úklidu. Hračky i dětské koutky jsou postupně obměňovány a doplňovány tak, aby dětem umožňovaly rozmanitou činnost a byly naplňovány cíle ŠVP.

V oddělení starších dětí probíhají nadstandartní aktivity jako například angličtiny hrou, keramické tvoření a lyžařská průprava. V obou oddělení potom předplavecká výchova, turistika a logopedická průprava.

Škola byla vybavena novým nábytkem, položen byl nový koberec, bylo tak vylepšeno prostředí, které slouží dětem. Vybavení zahrady je podle finančních prostředků průběžně zvelebováno. Stávající vybavení je opatřováno novým nátěrem.

Na zvelebování prostředí mateřské školy se podílejí všichni zaměstnanci. Výtvarné práce dětí slouží k výzdobě celé školy k rozvíjení estetického cítění.

S přidělenými finančními prostředky hospodaří škola ekonomický podle možností.

 

 

2. Životospráva

Školní jídelna má na zřeteli vyváženou technologicky zdravou přípravu pokrmů, děti mají zajištěn pitný režim po celou dobu pobytu v mateřské škole. Denní rytmus, řád, i doba jídla je podrobně zpracována v režimových momentech. Děti v obou oddělení jsou vedeny k maximální samostatnosti v sebeobsluze, také v jídelně, vždy je dbáno na bezpečnost. K větší bezpečnosti stravování děti i zaměstnanců přispívá dodržování kritických bodů.

Pedagogové i správní zaměstnanci jsou pro děti přirozeným vzorem během celého dne.

Každý den v mateřské škole má svůj rytmus a řád. Program dne je orientační, ale je pravidelně dodržován, dává dětem jistotu toho, co mohou očekávat a na co se mohou těšit.

Snažíme se o to, aby byly děti každodenně a dostatečně dlouho venku, zároveň činnosti venku přizpůsobujeme aktuálnímu stavu ovzduší. V případě nepříznivého počasí (velký mráz, silný vítr a déšť) pobyt venku zkracujeme na minimální dobu a nahrazujeme jinými činnostmi v mateřské škole. Naopak pěkné počasí využíváme k delším výletům a turistickým vycházkám. Pro pobyt venku využíváme školní zahradu a okolí lesů mateřské školy.

Snažíme se poskytovat dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu, tak aby vyhovovala spotřebnímu koši a daným normativům, ale i současným trendům zdravé výživy – zařazování celozrnného pečiva, pestrost stravy, dostatek ovoce a zeleniny. Denně se vaří čerstvá jídla z čerstvých surovin.

Mezi jídly dodržujeme tříhodinové intervaly, pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne, při svačině si děti vybírají podle chuti, co budou pít mléko nebo čaj. Stolování probíhá společně u mladších dětí ve třídě a u starších dětí v jídelně. Po domluvě s rodiči se snažíme vyhovět požadavkům či potřebám dítěte.

 

 

3. Psychosociální podmínky vzdělávání

Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby děti v naší škole se cítily co nejlépe. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí a na nové situace. Délka adaptace zpravidla probíhá podle individuálních potřeb dětí a rodičů po vzájemné domluvě. Snažíme se respektovat vývojové a individuální a obecné potřeby dětí.

Individuální práce učitelek s dětmi je orientována na plynulé začlenění dítěte do kolektivu. Samozřejmostí je maximální snaha vytvořit dětem v předškolním zařízení příjemnou atmosféru navozující oprávněný pocit bezpečí a jistoty. To má pro další výchovu dítěte, při níž si má osvojit základní návyky a dovednosti, přizpůsobit se nenásilně dennímu režimu a řádu a postupně zvyšovat svoji soustředěnost na jednotlivé úkoly, zcela zásadní význam. To platí zvláště pak u dětí z neúplných rodin kde bývají problémy spojené s přechodem k pravidelnému dennímu režimu a nalezení vlastního místa v kolektivu zpravidla ještě umocněné. Velmi důležitým úkolem je pak trvalé zlepšování velmi často ne příliš dobré výslovnosti dětí a způsobu jejich vyjadřování i vzájemné komunikace a to v úzké spolupráci s rodinou popř. i logopedickou asistentkou. Učitelky hovoří s rodiči dětí průběžně podle zájmu a dotazů rodičů. Konzultace s rodiči jsou na jejich žádost, domluví si den a čas s učitelkami a ředitelkou mimo jejich službu u dětí. Mají možnost kdykoliv po dohodě s učitelkou ve třídě zůstat a sledovat děti v MŠ v průběhu dne. Na informační schůzky jsou rodiče svolávány podle potřeb školy. Učitelky vytvářejí klidnou a pohodovou atmosféru ve třídách. Mají dostatek volnosti a osobní svobody, učitelky jsou partnerem ve volbě činností. Jsou vedeny k vzájemné toleranci a pochopení. Všechny mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován nebo ponižován. Mezi učitelkou a dítětem je systematicky budován partnerský vztah.

Dětem se snažíme poskytovat dostatek volnosti a osobní svobody, nechat jim možnost vyjádřit svá přání, pocity a potřeby, volnost pohybu v rámci dohodnutých pravidel. Zajímáme se o vztahy mezi dětmi, vedeme je ke kamarádství a již na začátku školního roku je seznamujeme se všemi zaměstnanci školy. Mezi všemi v mateřské škole, dětmi i dospělými panuje přátelská atmosféra, děti se s prosbou i jiným přáním mohou obrátit na každého zaměstnance mateřské školy.

 

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

 • pedagogické pracovnice jsou povinny zabezpečit dohled nad dětmi

 • učitelky jsou osobně odpovědné za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů či pověřených osob do doby jejich předání rodičům či pověřeným osobám

 • při hře dětí učitelky dbají, aby si děti hrály klidně, sledují hru, předcházejí konfliktům mezi dětmi

 • učitelky nedovolí nosit dětem do MŠ nebezpečné předměty

 • při chůzi po schodech dbají, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a držely se zábradlí

 • při tělovýchovných aktivitách dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí

 • upozorňují na případné nebezpečí

 • učitelka je vždy na nejrizikovějším místě

 • před zahájením cvičení v herně, v tělocvičně či na školním hřišti musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku

 • při převlékání v šatně vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou všechny děti připraveny na pobyt venku

 • neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně

 • při pobytu mimo území školy a školního hřiště odpovídá jedna učitelka za bezpečnost nejvíce 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let

 • při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost dětí zajistí ředitelka MŠ další zletilou osobu zajišťující bezpečnost dětí (např. školnici).

 • při vycházkách se učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby učitelka zajistila jejich bezpečnou chůzi

 • děti chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventované ulici

 • učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, užívají terčík, děti vpředu a vzadu mají reflexní vesty

 • průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechod pro chodce, dopravní značky).

 • všichni zaměstnanci školy jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby zavolat lékařskou pomoc

 • pedagogické pracovnice jsou povinny neodkladně informovat ředitelku MŠ, rodiče nebo zákonného zástupce

 • každý i drobný úraz zapíše učitelka do knihy úrazů

 • děti jsou v MŠ průběžně poučovány o bezpečnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizace

Provoz mateřské školy je pondělí – pátek od 6.30 hod do 16.30hod.

Děti se scházejí ve třídě mladších dětí od 6.30 do 7.30hod.

Vlastní provoz školy je od 6.30 hod. a zajišťuje jej učitelka konající ranní službu. Učitelky zajišťují výchovnou práci od 6.30 hodin. Druhá učitelka vykonávající ranní službu zajišťuje výchovnou práci ve 2.třídě od 7.30hod a přebírá děti ze třídy mladšních dětí. Provoz školy je do 16.30 hod. V případě nepřítomnosti učitelek se děti spojují od 15.00 na odpolední činnosti opět do jedné třídy.

Rozdělení do tříd: Třídy jsou heterogenní 1.třída 3-4 let

2.třída 5-6 let + odklady školní docházky

Snažíme se , aby denní řád byl dostatečně pružný a umožňoval reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány preventivní pohybové aktivity. Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby mohly ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti a je dostatečně dbáno na osobní soukromí v klidném koutku i v osobní hygieně. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí a vyhovuje individuálním potřebám. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky, ve třídách nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENNÍ ROZVRH MŠ

 

Časový harmonogram režimových činností

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí.

 

Organizace dne:

 

6.30 – 7.30 scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí, individuální práce

 

7.30 - 9.00 spontánní činnosti /námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební,

výtvarné atd./, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, hygiena

 

9.00 - 9.15 svačina

 

9.15 - 9.45 pokračování ve hře, řízené vzdělávací činnosti, hygiena

 

9.45 - 11.45 pobyt venku, hygiena

 

11.45 - 12.30 oběd, vyzvedávání dětí, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

 

12.30 – 14.30 odpolední odpočinek

 

14.30– 15.15 hygiena, odpolední svačina

 

15.15 - 16.30 hry a zájmové činnosti, spontánní a skupinové hry dětí, individuální činnosti,

předání dětí rodičům

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činnosti dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány vždy zůstávají přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku. Režim dne je upraven podle aktuálních potřeb dětí a programu. Denní režim je upraven pro dvouleté děti tak, aby měly dostatek času na převlékání, hygienu, jídlo, spánek apod.

 

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim.

 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí v průměru 2 hodiny.

V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí /vítr, mlha, teploty pod -10 stupňů C/, v letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek /spánek/. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

 

Stanovený základní režim může být upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu, pořádání výletů, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmu dětí.

 

Celodopolední turistické vycházky – organizace každý pátek

Za příznivého počasí odchod na celodopolední turistickou vycházku v 8.30 hod. Návrat v 11.30 hodin. Svačina s sebou. V případě zhoršených povětrnostních podmínek ( vítr, mlha, děštivo, mráz ) odchod podle počasí.. Svačina v mateřské škole před odchodem na vycházku.

 

Předplavecká výchova – organizace v úterý, jedenkrát za týden v topném období.

Uspořádání dne v mateřské škole přizpůsobeno zabezpečení předplavecké výchovy

 

Předplavecká výchova v aquaparku v Rakovníku – 10 lekcí jedenkrát týdně v prvním pololetí 

 

Logopedická péče – průběžně

 

Keramické tvoření – organizace ve čtvrtek, jedenkrát za týden od 12.30 do 13.15 ve školní jídelně pro předškolní děti

 

Solná jeskyně – organizace 10 lekcí každou středu ve 2.pololetí v úterý jedenkrát za týden

 

Režim dne lze v průběhu dne měnit a upravovat podle situace, potřeb a zájmů dětí. Mezi jednotlivou stravou je nutno zachovávat zpravidla tříhodinové intervaly.

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny s ohledem na zájmy a potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání, byl dán dostatek prostoru a času dětem od dvou do tří let na oblékání, stolování, odpočinek, hygienu apod.

Po celý den je v mateřské škole zajištěn pitný režim.

 

Dopolední činnosti

 

Volná hra je pro děti prostorem pro individuální a kolektivní činnosti. Děti mají v nabídce velkou škálu hraček, her, didaktických pomůcek, mohou využít řadu hracích koutků, rozvinout fantazii při stavbě nových zákoutí, konstruování výrobků, možnost výtvarného projevu a další. Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány každý den podle programu a potřeb dětí. Při individuálních činnostech zařazujeme i preventivní logopedickou péči, na specifickou péči dochází děti po doporučení ke svému logopedovi.

Dopolední společná svačina kolem 8,45 – 9,15h., ve třídě starších dětí je 1x týdně mazací den.

Řízené činnosti, které provádějí děti společně a jsou směřovány k plnění vzdělávacího cíle, jsou většinou zařazovány po svačině. Děti nejsou do činností nuceny. Využíváme vhodné motivace, prožitkového učení, dramatické výchovy, pozorování apod.. Pobyt venku využíváme k pohybovým hrám a aktivitám, k pozorování, seznamování se s okolím, přírodou, malou zoo, a k pozorování.

Doba oběda je zpravidla od 11,30 - 11,45 – 12,30h. Děti se snažíme vést k dodržování hygienických zásad a zásad správného stolování. Respektujeme návyky dětí, spolupracujeme s rodiči při zvykání na dětem neznámá jídla. Poskytnuto dostatek času, prostoru dětem od 2 do tří let – stolování, hygiena, oblékání…

Po obědě část dětí odchází domů, ostatní odpočívají na lehátku, dětem, které neusnou, jsou nabídnuty klidové činnosti. Doba odpočinku trvá zpravidla do 14,30hodin.

 

Odpolední činnosti

 

Odpolední svačina je podávána od 14,45h., je společná. Po ní si děti samy volí činnosti a hry u stolků nebo v herně. V případě pěkného počasí se odpolední činnosti odehrávají na školní zahradě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Řízení mateřské školy

Každý pracovník mateřské školy má jasně dané povinnosti, které vyplývají z jeho pracovního zařazení.

Ředitelka školy se snaží vytvářet klidné pracovní prostředí, navozovat atmosféru důvěry a a tolerance, vzájemné pomoci, otevřenosti mezi všemi zaměstnanci.

 

Učí zaměstnance pracovat týmově, spolupracovat, předávat zkušenosti a jejím cílem je komunikovat s kolegy, diskutovat o výchovně vzdělávací práci.

 

Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu.

 

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporu jejich vzájemnou spolupráci.

 

Školní vzdělávací program vytváří ve spolupráci s ostatními kolegyněmi, a to na základě pravidelného vyhodnocování.

 

Rodinu považuje za rovnocenného partnera a snaží se, aby rodiče byly dostatečně informováni o mateřské škole, o prospívání svého dítěte, o akcích školy, a aby také měli možnost se na akcích podílet.

 

Snaží se spolupracovat se zřizovatelem, především v oblasti péči o budovu a okolí školy. Z hlediska pedagogické diagnostiky a v oblasti školní zralosti dětí spolupracuje s pedagogicko –psychologickou poradnou v Rakovníku, se základními školami a s Městskou knihovnou Rakovník.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Personální podmínky vzdělávání

 

Provoz mateřské školy zajišťují 4 pedagogické pracovnice a 3 nepedagogické pracovnice

S dětmi pracují 4 kvalifikované pedagogické pracovnice, jejich úvazky jsou 100%, školnice na plný úvazek, ve školní jídelně je zaměstná jedna kuchařka na plný úvazek a vedoucí stravování na 35% úvazku.

 

Pedagogičtí pracovníci:

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplnili.

 

Pedagogický tým funguje na základě jasně vymezených společně vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají.

 

Služby učitelek jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti.

 

Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

 

 

Ředitelka mateřské školy:

Iveta Weisová

 

Učitelka mateřské školy:

Petra Hlaváčková

 

Učitelka mateřské školy:

Blanka Ortcikrová

 

Učitelka mateřské školy:

 

Učitelka mateřské školy:

Alena Sahulková

 

Učitelka mateřské školy:

Alena Kubiasová

 

Provozní zaměstnaci:

 

Školnice:

Petra Mikešová

 

Kuchařka:

Jiřina Šlapáková

 

Vedoucí školní jidelny:

Eva Pochmanová

 

Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci a všichni zaměstnanci fungují na základě vymezených a společně vytvořených pravidel.

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ UČITELEK

 

 • pedagogické pracovnice jsou absolventkami pedagogických škol a mají úplné střední vzdělání

 • pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají /semináře…/, využívají různé formy DVPP, jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené

 • učitelky jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání

 • pedagogické pracovnice využívají k sebevzdělávání dostupné literatury, časopisy, noviny, pravidelně odebíráme Informatorium školy mateřské

 • učitelky si předávají vzájemné zkušenosti, rozvíjí pedagogickou tvořivost

 • využívat fantazie a tvořivosti ke zlepšování prostředí

 • služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti

 • je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek každý den

- specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními

vzdělávacími potřebami, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky

/logoped, lékař, PPP Rakovník apod./

 

 

7. Spoluúčast rodičů

 

Při mateřské škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy. Činnost sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a na účinnou dobrovolnou pomoc škole pří plnění jejího poslání. Sdružení pomáhá při organizování společných akcí pro děti a jejich rodiče, dále napomáhá škole brigádnicky i finančně. Rodiče jsou seznamováni s ŠVP, jejich nápadů a poznatků využíváme k oboustranné spokojenosti. Ze všech těchto akcí jsou pořízeny dokumentace (fotografie, které slouží k prezentaci školy).

 

 • usilujeme o to, aby ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat, spolupráce funguje

na základě partnerství

 • učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět

 • rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí, v rámci spolupráce s rodiči – aktivně se podílet

na programu mateřské školy: čtení pro děti, hry s dětmi, tvoření, besedy apod.

 • jsou pravidelně a dostatečně informovány o všem, co se v mateřské škole děje – nástěnky, plakáty, webové stránky školy, projeví li zájem, mohou spolurozhodovat

při plánování programu MŠ, při řešení vzniklých problémů apod., průběžně mohou

konzultovat individuální pokroky dítěte

 • třídní schůzky jsou svolávány pravidelně na začátku školního roku a v případě potřeby i během školního roku

 • učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání

 • zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost

o jejich vnitřních záležitostech, jednají s rodiči ohleduplně, taktně, diskrétně a

s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do života a soukromí

rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad

 • mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí rodičům poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí

 • tvořivá odpoledne s rodiči

 

 

 

 

8.-11. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, která realizuje mateřská škola.

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory PLPP. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ, projednání se školou a se zákonným zástupcem dítěte.

 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v mateřské škole vytvořeny optimální podmínky, které odpovídají individuálním potřebám dětí, u kterých je potřeba zajistit speciální pedagogickou péči s využitím podpůrných opatření.

Podpůrná opatření prvního stupně si MŠ stanovuje sama na základě systematického hodnocení vzdělávacích výsledků dítěte s využitím metod a nástrojů pedagogické diagnostiky. Pokud učitelka na základě každodenního, dlouhodobého pozorování zjistí u dítěte nějaké problémy a vyvodí odborně podložené závěry, vypracuje pro jejich eliminaci a další rozvoj dítěte plán pedagogické podpory PLPP, podle kterého se bude dítě vzdělávat. PLPP má písemnou podobu, podkladem pro jeho zpracování je školní vzdělávací program a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učitelkami s cílem stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Zákonný zástupce dítěte bude o tomto postupu informován a s obsahem PLPP bude seznámen. Tento způsob vzdělávání dítěte bude po třech měsících vyhodnocen, pokud bude zjištěno, že vzdělávání dítěte podle plánu PLPP s přiznaným prvním stupněm podpůrného opatření není úspěšné, bude zákonnému zástupci doporučeno vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení.

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami je ředitelka školy. Ředitelka školy pověřuje zástupky pro MŠ sestavením PLPP, IVP a komunikací se zákonnými zástupci.

Vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně lze v MŠ uplatnit a realizovat pouze na základě projednání školského poradenského zařízení se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pokud bude doporučeno vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu IVP, bude vypracován ve spolupráci a na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou zohledňovány individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí. Učitelky zahrnují do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.

 

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními MŠ zabezpečí:

 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci odborníky mimo oblast školství, úzká spolupráce

s rodiči, komunikace

 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

 • volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními

 • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídajícím individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení

 • uplatňování vysoce profesionálních postojů všech zaměstnanců mateřské školy, citlivost a přiměřené působení

 

12. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka


Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporuučitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí,že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka. Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.
Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má škola zázemí).
V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.
Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.
Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do mateřské školy.

 

 

 

13. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

 

Dítě, které vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních nebo sociálních dovednostech.

Mateřská škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí nadaných obdobným způsobem jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami. U dítěte vykazující známky nadání bude stimulován rozvoj jeho potenciálu. Zajistí realizaci všech podpůrných opatření prvního až čtvrtého stupně pedagogické podpory. Dítěti bude ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonnými zástupci zajištěna speciální pedagogická péče.

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škola vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít. Podporujeme všechny známky a projevy nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely.

V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením. IVP je zpracován nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku, zajišťuje ředitelka školy a zástupkyně ŘŠ pro MŠ.

 

 

 

 

 

14. Podmínky vzděláván dětí od dvou do tří let

 

Vzdělávací obsah se stanovuje pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 2 do 4 let. V třídním vzdělávacím programu je připravován vzdělávací záměr včetně vzdělávací nabídky pro věkovou skupinu dětí od dvou do tří let.

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímán vymezené hranice a nové role.

 

 

 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou let

 

 • souběžném působení dvou pedagogů /10.00h. – 12.30h./ a pomoc nepedagogického personálu

 • úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dítěte podnětné prostředí k jeho rozvoji a aktivnímu učení

 • stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, podnětné prostředí a činnosti, individuální péče, srozumitelná pravidla

 

Věcné podmínky

 

 • vybavení nábytkem a dalšího zařízení v souladu s antropometrickými požadavky

 • uspořádání prostoru a přístupnost hraček a pomůcek pro dvouleté děti

 • zřízení čtecího koutku – knihovnička s leporely, časopisy…podporující čtenářskou gramotnost

 • výběr hraček – kočárky, větší auta, odrážela /zahrada/, panenky, kuchyňský kout, kout s pracovním nářadím…

 • rozvoj manipulačních schopností – stavebnice z větších prvků, zvukové hračky, puzzle, kostky

 • volný přístup k hračkám a pomůckám /nežádoucí předměty jsou menším dětem nedostupné – vyšší police/, společně nastavená pravidla

 • pravidla o uklízení

 • šatna dětí – každé dítě má svoje místo označené značkou

 • toalety jsou doplněny nočníkem – je zajištěno jejich adekvátní vymývání a dezinfekce, děti mají možnost volby

 • prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, bezpečí a klid pro odpočinek

 

Záměr: - zajištění zahradního vybavení školy – průlezky, skluzavky a další prvky

- zajištění nábytku /stoly, židle/

- hračky, zvukové hračky a pomůcky pro dvouleté děti - doplňování

 

Pobyt venku

 • maximální využití zahrady, využití hraček, odrážedel, kočárků, pískoviště…

 • některé aktivity se přenáší na zahradu /hry s obručemi, s vodou, kreslení…/

Životospráva

 • děti mladší tří let potřebují výrazně více spánku a odpočinku

 • přizpůsoben režim dne /dříve obědvají, více času na jídlo a dostatek času na spánek po obědě – děti nebudíme, probouzí se samovolně/

 • dětem je pití průběžně nabízeno a je k dispozici po celý den

 • čištění zubů – podpora vytvoření důležitého celoživotního návyku

 • pobyt venku – rozdělení dětí, děti mladší nejčastěji využívají školní zahradu, kde mají dostatek prostoru k volnému pohybu

 

Psychosociální podmínky

 • adaptační období /probíhá vždy v měsíci červnu – ještě před nástupem do mateřské školy, dítě přijde s rodiči do MŠ, kde tráví společně odpoledne/

 • délka pobytu v MŠ – dle domluvy s rodiči

 • dítě si může přinést svoji hračku, plyšáka

 • o průběhu adaptace učitelky podrobně informují rodiče, dobrou adaptaci dítěte nejvíce ohrožuje nepravidelná docházka nebo méně častá docházka

 • důležitá spolupráce s rodinou

 

Organizace

 • pravidelná docházka

 • včas omlouvat dítě v případě nepřítomnosti do 8,00h téhož dne v případě nemoci,

do 12,30h předešlého dne v případě, pokud rodič zná důvod nepřítomnosti /logopedie,

kontrola u lékaře apod./

 • učitelky preferují vzdělávání individuální a skupinovou výuku

 • při některých činnostech se zařazuje frontální výuka /společná práce se všemi dětmi najednou – ranní kruh, přivítání, poslech pohádky, hygienické návyky…/

 • samostatný výběr činností, samostatné rozhodování, vlastní zodpovědnost

 • vytváření hracích koutků /kuchyňka, dílnička, čtecí koutek…/

 • dostatek času a prostoru pro spontánní aktivitu, která je vhodně doplňována a střídána s řízenou činností podle vzdělávacího záměru učitelky a s ohledem na respektování potřeb, možností a zájmu dětí

 • učení nápodobou, situační a prožitkové učení, volná hra a experimentace

 

 

Řízené činnosti provádíme promyšleně, v rámci tematických celků a integrovaných bloků tak, aby byly naplňovány všechny vzdělávací oblasti RVP PV.

V řízených činnostech podporujeme poznávání okolí, seznamování s novými věcmi, rozvíjíme aktivní slovní zásobu dětí, prostorovou a časovou orientaci. Využíváme zejména smyslové poznávání a nápodoby. Učíme děti třídit, porovnávat poznávat. K tomu využíváme různé pomůcky /knihy, obrázky, skládačky, reálné předměty…/ a různé činnosti /pozorování, dramatizace s loutkou, vyprávění, poznávací hry…/.

 

Pracujeme v kratším celku, založeném na zkušenostech a zájmu dětí.

Ke každodenním činnostem v mateřské škole patří jednoduché písničky, básničky, říkadla spojené s hrou na tělo, ukazováním apod. Také používáme dětské hudební nástroje, děti vedeme ke střídání rytmu a síly zvuku. Hudebně-pohybové činnosti jsou dětmi velmi žádané a vyhledávané. Podporují paměť, děti si rychle osvojí pohybovou složku, rychleji si zapamatují i text. Posilujeme tím u dětí nástup dlouhodobé paměti.

Tyto aktivity tvoří pravidelnou součást denního programu.

Rozvoj hrubé motoriky – umožňujeme co nejvíce volného pohybu /odrážedla, průlezky, tělocvičné náčiní a nářadí, míče, padák, vytváření opičí dráhy…/. Při pohybových činnostech nezapomínáme na protahovací cviky, posilování obratnosti, dechová a uvolňovací cvičení.

Výtvarné činnosti – využíváme prstové barvy, houby, pastelky trojhranné, křídy, používáme velké plochy papíru. Pracujeme v menších skupinkách nebo individuálně během dne i několik dní.

Mezi pracovní činnosti zařazujeme modelování nebo jiné zpracování materiálu hmatem, lepení, trhání, mačkání, hry s přírodním materiálem, navlékání dřevěných korálků, třídění, provlékačky, zapínání zipů, knoflíků, mozaika z hříbečků apod.. jedná se o tvůrčí aktivity s cíleným rozvojem jemné motoriky.

 

KLID A POHODA jsou hlavním předpokladem pro dobře zvládnutou aktivitu.

 

Řízení mateřské školy, personální a pedagogické zajištění

 • změna – denní režim pro dětí mladší tří let /dle aktuálních potřeb dětí/

 • větší spolupráce s rodiči

 • učitelky se zúčastní vzdělávacího semináře „Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole“ /hrazeno ze šablon/

 • souběžné působení dvou pedagogů:

 

Spoluúčast rodičů

 • úzká spolupráce s rodiči

 • pořádání Dne otevřených dveří – rodiče s dítětem si mohou prohlédnout venkovní i vnitřní prostory mateřské školy, seznámit se se vzdělávací nabídkou, ŠVP, tradicemi a zvyklostmi MŠ, možné zapojení do probíhající aktivity /ranní, dopolední i odpolední/

 • tvoření s rodiči, společné posezení apod.

 

 

SPOKOJENÉ DÍTĚ = SPOKOJENÍ RODIČE = SPOKOJENÉ UČITELKY

 

Vzdělávací nabídku pro dvouleté děti učitelky realizují úpravou samotného prostředí, vhodným výběrem hraček, sportovního náčiní, dětských hudebních nástrojů, běžnými předměty a různými materiály /barvy, modelovací hmota, látka…/.

Dvouleté děti se učí experimentováním, objevováním a nápodobou a především hrou.

Zařazeny pravidelné opakující se činnosti /společné přivítání, společný úklid, společné popřání – k jídlu…/, pozornost udrží na velmi krátkou dobu – říkanky a písničky doplněné pohybem /tleskání, dupání…/, paměť krátkodobá.

Rozvoj pohybových dovedností – překážková dráha, volnost pohybu, dostatek prostoru.

Rozvoj hry – stavění z kostek, hra nápodobou /vaří v kuchyňce, montuje v dílničce…/, postupně vyhledává ke hře partnera.

 

Podnětné prostředí stimuluje osobní rozvoj dítěte a vytváří podmínky k počáteční socializaci. Výrazné zlepšení sebeobsluhy, zdokonaluje hygienické návyky. Dvouleté dítě již dokáže akceptovat nastavené normy chování, společně vytvořená pravidla.

 

Je velmi důležité respektovat individuální rozdíly mezi jednotlivými dětmi. V tomto období je vhodné podpořit samostatnost dítěte, dát dítěti dostatek času, aby si činnosti samo vyzkoušelo. Přiměřenými a vhodnými pobídkami k samostatnosti dítě rozvíjí nejenom své dovednosti, samostatnost, ale rozvíjí i svou osobnost, důvěru v sebe samo, podporuje přirozenou aktivitu, touhu experimentovat, prozkoumávat atd.

Dvouleté dítě při svém objevování, prozkoumávání a osamostatňování chce být viděno, podporováno a chváleno.

Podnětné prostředí a bezpečná atmosféra přispívají k budování kladného vztahu postaveného na důvěře dítěte a učitelky.

 

Metoda a formy vzdělávání

 • poskytujeme dětem pestrou paletu činností zaměřenou na celkový rozvoj dítěte, posilování jemné i hrubé motoriky, utváření základů budoucích kompetencí

 • u dvouletých dětí musíme počítat s tím, že udrží zpravidla pozornost výrazně kratší dobu, nevydrží v klidu, potřebují pohyb a střídání činností, časté opakování známých a zvládnutých činností

 • volíme činnosti jednodušší na provedení

 • nápodoba, respektovat potřeby dítěte

 

Nezáleží na viditelném výsledku aktivity, ale na pocitech, které dítě zažívá, na radosti ze hry a aktivity, na pocitu bezpečí, klidu a jistoty. Důležitý není výsledek, ale proces.

 

Charakteristika a specifika jednotlivých činností pro práci s dvouletými dětmi

Rozvoj poznávacích procesů a hry

 • nabídka činností, motivace k dalšímu poznávání a učení

 • učit žít dítě ve společnosti vrstevníků, utvoření jednoduchých pravidel

 • smyslové učení, pohybové aktivity, orientace v prostoru

 • všechny činnosti probíhají formou hry, prostřednictví hry dítě zpracovává své zkušenosti, realitu /rozdělit se o hračku, požádat, půjčit…/

 

PŘEVAŽUJE VOLNÁ HRA A PROSTOR PRO POHYBOVÉ AKTIVITY

 

 • slovní hry spojené s pohybem, námětové hry /na kočičku, na maminku…/

 • úprava prostředí, vhodný výběr hraček

 

Úkolem pedagoga je poskytovat dětem co nejvíce prostoru k vlastnímu vyjadřování, samostatnosti a zároveň dávat dětem potřebné mantinely.

 

Mateřská škola se snaží respektovat způsob výchovy dítěte v rodině a naopak rodina by měla respektovat pravidla nastavená v mateřské škole.

 

Dobře nastavená spolupráce na začátku docházky je základem dobré spolupráce po celou dobu docházky dítěte do mateřské školy.

 

Organizace vzdělávání

 

V mateřské škole jsou dvě třídy, heterogenní, věkové složení dětí je od 2 do 4 let a od 5 do 6 let + děti s odkladem školní docházky. Třídy jsou naplněné do počtu 25 dětí. Celková kapacita školy je 50 dětí.

Pracují zde čtyři učitelky a jedna paní učitelka na překrývání služeb. V prvním oddělení je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti od 10.00 do 12.30 a v druhém oddělení od 10.00 do 12.00hod. Děti ve věkovém rozmezí 2 – 3 roky – učitelky u dětí převážně vytváří základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptují děti na pobyt v mateřské škole a její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami, cvičením rozvíjejí osobnost dítěte, základní komunikační dovednosti. Děti se seznamují se základními pravidly soužití. Děti ve věkovém složení 4 – 6 let - učitelky se cíleně věnují činnostem, které směřují k všestrannému rozvoji dítěte, k upevňování pravidel soužití a chování, na přípravu ke vstupu do základní školy. Činnosti jsou pravidelné, všestranné. Učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvoj jeho osobnosti, dbají na komunikační a sociální dovednosti, soustředění

na činnosti, soulad s očekávanými výstupy.

Při pobytu venku děti využívají školní zahradu a podnikají výlety po okolí.

 

 

Přijímání dětí do mateřské školy:

 • termín přijímacího řízení se stanovuje po dohodě s vedením ZŠ a MŠ a zřizovatelem v období od 2. května do 16. května, termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy

v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým /veřejnost

je informována prostřednictvím tisku, letáčků a webových stánek školy/

 • rodiče se dostaví k zápisu, současně probíhá „Den otevřených dveří“, kdy si děti a jejich zákonní zástupci mohou prohlédnout mateřskou školu

 • o zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy /do 30 dnů od podání žádosti/, informuje rodiče dítěte předáním do vlastních rukou „Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy“

 • ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce

 • o přijetí dětí v případě, že počet přihlášených dětí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje ředitelka mateřské školy, povinné předškolní vzdělávání §34a Školského zákona – od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. / viz. Kritéria přijímání dětí do mateřské školy/, aktuální kritéria jsou vydávána ředitelstvím MŠ vždy při vyhlášení zápisu a jsou uveřejněna na webových stránkách školy

 • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, 1.9.2020 od 2 do zpravidla do 6 let

 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku

 • o zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře

 • všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování dítěte

 

Ředitelka a mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

 • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování /§123/ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

Při rozhodování se postupuje v souladu s § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle kterého správní orgán dbá, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.

 

 

Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školy

 

1)přijímány přednostně jsou děti 5 leté a s odloženou docházkou ze spádové oblasti dle zákona /Podle § 34 odst. 4 zákona 564/2004 Sb., Školský zákon, se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky./

2)děti 4leté ze spádové oblasti, dále pak …bod3)

3)děti podle věku ze spádové oblasti od nejstaršího do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

Přijímací řízení

Zákon č,561/2004Sb.,Školský zákon,§34

Přijímání dětí do předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let.

Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu konání zápisu o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (plakáty, www stránky MŠ nástěnky MŠ, tisk)

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právní předpisem. (§50 zákona č. 258/2000sb.)

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání o v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. (Zákon č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví.§50)

Přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.

Rodiče při zápisu obdrží žádost, přihlášku a evidenční list dítěte. Tiskopisy vrátí v co nejkratším termínu řádně vyplněné k rukám ředitelky školy. Nejdéle do 30(+30)dnů po podání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky školy a to ve správním řízení.

Rodiče budou následně pozvány na první informační schůzku do mateřské školy, kde získají informace o provozu mateřské školy a domluví si průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do mateřské školy.

Děti, které byly do mateřské školy přijaty, by měly školu navštěvovat pravidelně. Zvláště pak v období adaptace na nové prostředí. V případě, že dítě bez řádné omluvy nenavštěvuje školu déle jak 2 týdny, může ředitelka školy rozhodnou o ukončení docházky dítěte do této mateřské školy.

 

 

Individuální vzdělávání

 

Individuální vzdělávání dle §34b školského zákona

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, oznámí ředitelce školy, že bude dítě individuálně vzděláváno. Toto oznámení učiní nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: jméno a příjmení , rodné číslo, místo trvalého pobytu dítěte, období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Ředitelka /vedoucí učitelka/ mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Mateřská škola ověří úroveň očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Termín ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech proběhne v období od 3. do 4. měsíce

od začátku školního roku. Řádný i náhradní termín bude uveden na webových stránkách školy. Zákonný zástupce dítěte bude informován telefonicky nebo písemnou pozvánkou. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů RVP PV.

Ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast u ověření, a to ani v náhradním termínu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitelky školy nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Dítě nastoupí do mateřské školy, kde zahájí pravidelnou denní docházku /§34a zákona č.561/2004Sb., školský zákon/

 

Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání škola poskytuje v případě krizových opatření KHS nebo MZd
nebo z důvodu nařízení karantény více než poloviny dětí v povinném předškolním
vzdělávání.
Distanční vzdělávání je povinné pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní
vzdělávání.
Distanční vzdělávání zajistí škola, a to formou zasíláním tištěných materiálů
v kombinaci s online vzděláváním.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Cílem vzdělávacího programu naší mateřské školy je zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Program podporuje takové způsoby práce, které jsou pro dítě, jeho rozvoj i postup v učení příznivé, vhodné a přirozené. Pro naplňování cílů vzdělávání je obsah práce a profesionální odpovědnost učitelů.

Nejvyšším cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, rozvoj a podpora nadání, rozvoj specifických zájmů dítěte, přirozený a zdravý vývoj dítěte, rozvoj jeho aktivity a odpovědnosti. Vedle fyzického a rozumového vývoje jednotlivce klade důraz na růst v oblasti estetické, citové a sociální, na aktivní zájem a chuť dítěte dívat se kolem sebe, umět naslouchat, objevovat a ukázat odvahu, co všechno již umí, zvládne a dokáže.

Podněcuje dítě k vlastní aktivitě a experimentování. Rozvíjí intelektové i praktické schopnosti a dovednosti dítěte. Je podporována dětská zvídavost i potřeba objevovat. Vzdělávání je důsledně zaměřeno na individuální potřeby a možnosti dětí. Je využíváno zejména prožitkové a kooperativní učení hrou, kdy jsou činnosti dětí založeny na přímých zážitcích a prožitcích, které jsou dětem srozumitelné. Je využíváno spontánní sociální učení založené na principu nápodoby. Jsou uplatňovány aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Vhodnou formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelkami přímo nebo nepřímo motivována.

Činnosti mohou probíhat i v menších skupinách nebo individuálně. Vzdělávací program je komplexní, umožňuje dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech, aby tak získávalo reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Rozvíjí osobnost dítěte s pozitivním vztahem k sobě i k druhým, poznává všelidské hodnoty jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabšími a ohroženými jedinci, péče o druhé a ohleduplnost k jiným. Získává základy pro zdravý a život, význam životní ho prostředí pro celý život člověk a důstojné vztahy mezi lidmi všech barev pleti. Rozvíjí vztah k historii a k lidovým tradicím a zvykům, ale i k evropskému společenství. Vede děti k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Tyto cíle jsou naplňovány nejen při řízených činnostech, ale v každém okamžiku během pobytu dětí v mateřské škole. Vzdělávání dětí probíhá podle tematický celků, které jsou uspořádány podle přirozeného běhu roku.

Vše, co dělám, děláme pro děti,, pro jejich spokojenost, zdraví, štěstí a radost“

 

Popis forem vzdělávání v Mateřské škole v Šamotce

 

Vzdělávání a plnění vzdělávacích cílů je uskutečňováno spontánními i řízenými aktivitami

 

Speciální formou je didaktická činnost, kdy probíhá záměrné i spontánní učení dětí.

 

Všechny vzdělávací činností v naší mateřské škole jsou založeny na hře a tvořivosti dětí.

 

Do naší mateřské školy mohou být integrovány také děti s různými druhy postižení – se specifickými vzdělávacími potřebami.

Rádi jim také poskytneme speciální pedagogické činnosti, které napomáhají k optimálnímu rozvoji jejich osobnosti a co největší samostatnosti.

Speciální péči a individuální přístup věnujeme rovněž dětem s odloženou školní docházkou.

 

Spolupracujeme s dětskou lékařkou, logopedkou, s pedagogicko psychologickou poradnou, se základní uměleckou školou a se základními školami v Rakovníku.

 

Každým rokem pořádáme pro děti již tak oblíbený plavecký výcvik dětí jednak v mateřské škole ve vlastním krytém bazénu a pro předškoláky plavecký výcvik v plaveckém bazénu v Rakovníku. Dále pořádáme Olympiádu pro děti v lehké atletice a věnujeme se i sezónním činnostem (lyžování, sáňkování, bobování, turistice), každý den pravidelně cvičíme.

 

Již několik let se zabýváme v naší mateřské škole – angličtinou hrou a keramickým tvořením.

 

V mateřské škole probíhá logopedická prevence, která pomáhá minimalizovat vznik poruch řeči, logopedická prevence je naprosto přirozenou součástí programu předškolních dětí a proto ji provádí všechny učitelky mateřské školy.

 

V průběhu celého školního roku pořádáme divadelní zájezdy a výlety do Rakovníka, výlety do ZOO a také pořádáme slavnostní besídky pro rodiče, společné setkání škol na den dětí.

 

Úzce spolupracujeme se s Mateřskou školou v Parku, kdy pořádáme společná setkání obou škol.

 

Filozofií naší mateřské školy je vytvořit MŠ rodinného typu ve spolupráci s rodinou. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí přirozenou cestou. Úkolem je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem řízených a spontánních aktivit. Denní součástí pedagoga je tvořivá improvizace, resp. pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. V mateřské škole je kladen důraz na spokojenost a pohodu, přátelské prostředí.

Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska.

Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je zdravému stravování, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání /společnou cestou s rodiči/.

Rozvíjet cestou přirozené výchovy samostatné a zdravé sebevědomí, sebejisté děti s vlastním úsudkem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě myslet a jednat. Umět se přizpůsobit, být odpovědní, ochotní nejen přijímat, ale také dávat, být citliví k potřebám druhého. Schopni dále se rozvíjet, učit se všemu, co budou v životě potřebovat, aktivně čelit problémům, které život přináší a tím je připravit na školu, pro život a pro další vzdělávání s přihlédnutím na jedinečnost každého dítěte.

Vytvořit prostředí pohody, důvěry, přátelství a pěkných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a kolektivem mateřské školy, mezi školou a rodinou. Přistupovat k rodičům s pochopením a porozuměním.

Cílem je podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců /vytvoření rodinného prostředí/, vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou. Prostředky – respektovat individuální potřeby a přání dětí, prožitkové učení, vyvážený poměr řízených a spontánních aktivit.

 

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu

 

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání:

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem

 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů

 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

 • napomáhá vyrovnat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

 

Usilujeme o to, aby dítě, které odchází z mateřské školy bylo maximálně připraveno a rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické i sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život s ohledem na individuální potřeby dětí a v součinnosti s rodinou.

 

Metody a formy vzdělávání

 

Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou. Ke vzdělávání je poskytnuto vhodné prostředí – podnětné, zajímavé. Spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené. Vzdělávání je vždy vázáno jednak k obecným potřebám daným věkem, jednak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Specifickou formou vzdělávání je didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení, probíhá zpravidla ve skupinách i individuálně. Vychází se ze zájmu hravosti, dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Ve všech činnostech jsou obsaženy prvky hry a tvořivosti. Individuálních vzdělávacích plánů využíváme k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit – solná jeskyně, společné akce rodičů a dětí /Mikulášská nadílka, Vánoční vystoupení, společné tvoření…/, projektové dny, návštěvy divadelních představení, výlety, dopravní hřiště, muzea, celodenní výlety apod.

 

Formy vzdělávání mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Jsou založeny

na přímých zážitcích dítěte, na vyváženosti spontánních aktivit a řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Mezi tyto činnosti patří pohybové aktivity, pohybové a volné hry, námětové hry, smyslové hry, konstruktivní hry, pohybové hry s pravidly, dramatické hry, jazykové hry a cvičení, hry ve dvojicích a komunikativní kruhy, diskuse, skupinové činnosti, psychomotorická cvičení, práce s přírodním a netradičním materiálem, výtvarné, pracovní, hudební a dramatické činnosti a recitace, tvořivé činnosti, pozorování a další. Kooperativní učení podporuje u dětí vzájemnou sounáležitost, propojenost, individuální i společnou odpovědnost a reflexi, ale také radost ze splnění společného úkolu. Při svém působení na děti využíváme situačního učení, kdy vytváříme nebo využíváme různé životní situace k přirozenému poznání vlastní zkušeností. Využíváme vlastního vzoru vhodného chování k učení dětí takzvanou nápodobou.

 

 

Vzdělávání probíhá na základě zpracování třídního vzdělávacího programu, který je rozvržen na určité časové úseky. Vzdělávání se bude přizpůsobovat vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí každé věkové skupiny, vývojová specifika budou při vzdělávání dětí v plné míře respektována. Dětem je zajištěno dle možností prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jejich aktivnímu rozvoji a učení. Vzdělávání je vázáno jak k obecným potřebám daným věkem, tak k individuálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. Upřednostňujeme zejména ty formy vzdělávání, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, aktivní účasti dítěte, prožitkovém učení a hře.

Péče o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí – zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči, v případě potřeby i spolupráci s dalšími odborníky /pediatr, PPP …/.

Péče o děti s odkladem školní docházky – na základě spolupráce s PPP bude zpracován plán individuálního vzdělávání dítěte, podle kterého se bude pracovat, vše se písemně zaznamenává

 

Rámcové cíle a prostředky k jejich dosažení:

 

Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

 • systematické rozvíjení řeči dítěte

 • cvičení schopností a dovedností, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení

 • podpora stále dokonalejšího chápání okolního světa a dětské radosti z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění

 • motivace k aktivnímu poznávání, podpora chuti dítěte k učení, zájmu poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe

 • rozvíjení schopnosti přemýšlet a rozhodovat se

 • rozvíjení všech poznávacích a kreativních schopností, jejich fantazie

 • rozvoj schopností dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • poskytování možností poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění, solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi

 • rozvíjení schopnosti komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

 • vedení dětí k sociální soudržnosti, příprava na život v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování

 

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 • rozvoj poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb

 • vytváření příležitostí k rozvoji sebevědomí a získání sebedůvěry

 • vedení dětí k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině /učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé/

 • vedení dítěte k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá

 

Tyto rámcové cíle vyjadřují základní orientaci pro předškolní vzdělávání a i každodenní práci učitelky. Jsou univerzální, přirozené a všudypřítomné. Učitelky působí na děti ve shodě se všemi rámcovými cíli při všech činnostech a situacích. Plněním rámcových cílů směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí /kompetence k učení, kompetence, k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské/. Klíčové kompetence jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Tyto kompetence jsou obsaženy v očekávaných výstupech. Dané cíle jsou dlouhodobé a prolínají všemi činnostmi.

 

 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

 

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činností a občanské

 

Předpokládá se, že pro dítě předškolního věku mohou být dosažitelné klíčové kompetence v následující úrovni:

 

Kompetence k učení

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a dalším učení

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 • se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně, si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 • se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

 

Kompetence k řešení problémů

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 • řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

 • užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, do káže mezi nimi volit

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 • se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 

Kompetence komunikativní

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 • se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 • komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizími jazyku

 

 

Kompetence sociální a personální

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 • projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 • se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 • se spolupodílí na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

 • se chová při setkání s neznámými lidmi či neznámých situacích obezřetně, nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 • je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Kompetence činnostní a občanské

Dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých

 • se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění

 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat

 • si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem

na zdravé a bezpečné okolí prostředí (přírodní i společenské)

 

Dítě si od útlého věku osvojuje základy klíčových kompetencí a získává tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Obsah školního vzdělávacího programu a jeho struktura

 

Školní vzdělávací program Děti, příroda a pohyb je společnou prací učitelek. Při jeho zpracování jsme vycházely z rámcových cílů a kompetencí daných v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. ŠVP dává větší možnosti pedagogickým pracovníkům ve výběru forem, metod a činností při naplňování daných cílů. Uplatňujeme spolupráci s rodinou, cílené plánování – prolínání námětů, metod, poznatků a jejich návaznost, propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých vzdělávání probíhá.

Jednotlivé oblasti:

1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická/

2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická/

3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální/

4. Dítě a společnost/oblast sociálně- kulturní/

5. Dítě a svět /oblast environmentální/

ŠVP je dokument, který se stále vyvíjí, a který úzce souvisí s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků z autoevaluace, se stálým sebevzděláváním pedagogů a postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují. Je stavěn tak, aby přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech, umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických, dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje.

Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii a tradicím. Rozvíjíme a podporujeme vztah k sobě i druhým v souladu s lidskými hodnotami. Rozvíjíme samostatnost dítěte, jeho zdravé sebevědomí.

ŠVP je rozdělen do základních bloků/měsíčních/, které jsou zpracovány tak, aby odpovídaly ročnímu období, změnám ve společnosti, v přírodě, tradicím a zvykům společnosti. V každém bloku jsou týdenní témata. Vše se dá upravovat dle potřeb, zájmu dětí a vzniklé situace, činnosti jsou dostatečně různorodé tak, aby odpovídaly věkovému složení a schopnostem dítěte. Děti mají pravidelně každé pondělí „ranní kruh “, kde se společně seznamují s aktuálním tématem a podělí se o své zážitky.

ŠVP určuje přibližně časové rozložení daných témat. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. Učitelka má možnost tematické celky průběžně doplňovat a obohacovat, rozvíjet do šířky i do hloubky podle zájmu dětí, podle vývoje situace, měnit podle okolností, prodlužovat či zkracovat dobu jejich trvání, popř. je i nahrazovat jinými.

 

 

 

Na co se zaměříme:

 • Dítě stojí v centru zájmu všech zúčastněných, věnujeme pozornost tomu, co prožívá, cítí, co se učí, uplatňování jeho názorů, nápadů, připomínek, jeho aktivitu.

 • Demokratický přístup ve výchově a vzdělávání /děti jsou osobnosti se svými právy a povinnostmi/.

 

Na škole preferujeme praktické činnosti, které:

 • seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat na poznatky znalosti dětí z oblasti zemědělství, práce na poli a na zahradách, a které využívají přírodního prostředí k rozvoji poznání

 • umožňují vnímat okolní svět všemi smysly /prožitky dětí – návštěva vojáků, hasičů, vánoční a velikonoční tradice, karneval …/

 • vedou ke zdravému životnímu stylu /pohyb, zdravá výživa, plavání…/, k respektování potřeb každého dítěte, k péči o klidné a kulturní prostředí při stolování a upevňují správné návyky při stolování

 • podporují vytváření kladných vzájemných vztahů – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná pomoc, slušnost, pěkné vztahy mezi dětmi

 • věnují maximální pozornost dětské tvořivosti a umožňují dětem seberealizaci ve všech podobách /samostatné myšlení, logická úvaha, řešení problémových situací, vymýšlení příběhů apod./

 • ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivit, které převažují nad aktivitou učitelky /učitelka činnost řídí, příliš nezasahuje, neomezuje jejich vlastní projev/

 • využívají dramatizace /vyjadřování činností, jevů a věcí pomocí pohybů těla, gesty, mimikou…/

 • věnují pozornost celkovému řečovému projevu dítěte /jazyková cvičení, říkadla, vyprávění, rytmizační, sluchová a jiná cvičení, hry zaměřené na artikulaci, hlasitost , plynulost, tempo řeči…/ , grafomotorická cvičení

 • napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví /relaxační cvičení/

 • posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti

 

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme:

 • uvolňování hravých činností směrem k dětem

 • tvořivost dětí ve všech oblastech – aktivita dětí převažuje nad řídící činností učitelky

 • odbourávání přenosu informací, direktivního přístupu učitelky k dětem, zaměření

na prožitkové poznání

 • vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry

 • respektování dětské osobnosti, individuální zvláštností každého dítěte

 • vytváření motivačního prostředí

 • podporovat dětská přátelství, vzájemnou důvěru

 • podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět

 • zapojování rodičů do dění v mateřské škole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblasti

 

1. Dítě a jeho tělo /oblast biologická – záměrem této oblasti je stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům/

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky /koordinace a rozsahu pohybu, pohyblivosti, dýchání/

 • rozvoj ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 • osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

2. Dítě a jeho psychika /oblast psychologická – záměrem této oblasti je rozvíjet řeč a jazyk dítěte, jeho kreativitu a sebevyjadřování, podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení/

 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností receptivních /vnímání, porozumění, poslechu/

 • rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností produktivních /výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování/

 • rozvoj komunikativních dovedností /verbálních i neverbálních/ i kultivovaného projevu

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální /výtvarné, hudební, pohybové, dramatické/

 • rozvoj tvořivosti /tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření/

 • posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod./

 • vytváření základů pro práci s informacemi

 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci /abeceda, čísla/

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • rozvoj smyslového vnímání

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě /získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti/

 • získání relativní citové samostatnosti

 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 

 

 

3. Dítě a ten druhý /oblast interpersonální– záměrem této oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů/

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem /v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině…/

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 • vytváření prosociálních postojů /rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti…/

 

4. Dítě a společnost /oblast sociálně - kulturní, záměrem vzdělávání je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí/

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí /spolupracovat, spolupodílet se/, přináležet k tomuto společenství /ke třídě, k rodině, k ostatním dětem/ a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 • vytvoření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • rozvoj společenského i estetického vkusu

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • vytvoření pozitivního vztahu ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 

5. Dítě a svět /oblast environmentální - záměrem této oblasti je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte /člověka/ k životnímu prostředí/

 • seznamování s místem a prostředí, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • poznávání jiných kultur

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými v

 

Vzdělávací obsah ŠVP

 

ŠVP je rozdělen do 10ti integrovaných bloků. Obě třídy mají zpracovaný TVP a pracují podle těchto integrovaných bloků. Další zpracování integrovaných bloků na týdenní bloky je pouze orientační, učitelky je mohou využít a nemusí. Jednotlivé bloky mohou učitelky rozvíjet, doplňovat, zpracovávat dle zájmu dětí a dle spontánních prožitků a situací, které vyplynou ze života dětí a školy.

 

 

Integrované bloky vzdělávacího programu:

 

    1. Kdo všechno přišel do školy

 

    1. Barevný podzim

 

    1. Když padá listí

 

    1. Těšíme se na Ježíška

 

    1. Paní zima jede

 

    1. Objevujeme svět kolem nás

 

    1. Jak se rodí jaro

 

    1. Co už umím

 

    1. Když všechno kvete

 

    1. Hurá na prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Září

 

Kdo všechno přišel do školy

 

Tento blok je určen pro adaptační období a je zaměřen na seznámení se s dětskými kamarády, učitelkami, zaměstnanci MŠ a začlenění nových dětí do kolektivu. Seznámíme se s novým prostředím, přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním vzájemném styku v mateřské škole i v rodině .Seznámíme se s pravidly bezpečného chování na školní zahradě. Při společných vycházkách budeme pozorovat dění v okolí MŠ , poznávat bydliště kamarádů, sledovat změny přírodě v období babího léta půjdeme uzamknout studánku, povíme si co jsme dělali o prázdninách. Přirozeným způsobem na základě her se seznámíme s prostředím školy a jejího okolí. Společné se budeme snažit vytvářet pohodové prostředí ve třídě, vzájemně spolupracovat a respektovat se. Pozorováním života ve svém okolí posílíme vztahy k rodině, ke škole, k přírodě.

 

Podtémata:

 

Mávání prázdninám

Vzpomínáme na prázdniny, rozvíjíme kamarádské vztahy, povídáme si o přátelství o vzájemné důvěře, radosti být spolu celý den, hrát si. Seznamujeme se s novým prostředím, s novými dětmi, paní učitelkou a zaměstnanci školy, s okolím školy, a s novým denním režimem.

 

Ovoce a zelenina pro zdraví

Seznamujeme se s druhy ovoce a zeleniny na zahrádce v podzimním období, poznáváme ovoce a zeleninu a její význam pro zdraví, rozvíjíme a testujeme naše smysly.

 

Změny v přírodě

Pozorujeme změny v přírodě, poslední kytičky, babí léto, co můžeme vidět v lese a na poli,rozloučíme se s odlétajícími  vlaštovkami, půjdeme zamknou studánku.

 

Moje město

Seznámíme se s okolím mateřské školy, s městem či vesnicí, kde bydlím, rozvíjíme schopnost sounáležitosti s prostředím MŠ a jejím okolí, seznámíme se s historií naší školky, půjdeme se podívat do Lužné na posvícení a výstavu drobného zvířectva.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody, pohody prostředípomoc dětem i jejich rodičům, orientovat se v novém prostředí

 • přivítat všechny děti mateřské školy maňáskovým divadlem a připravit jim radostný vstup do mateřské školy rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

 • snažit se ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 

 

 

 

Dítě a jeho psychika

 • vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do mateřské školy

 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

 

Dítě a ten druhý

 • vést děti k navozování kontaktů mezi sebou navzájem

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině , ve škole

 

Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se spolupracovat, přináležet k e společenství ve třídě, škole

 

Dítě a svět

 • vytvářet vztah k místu a prostředí , ve kterém dítě žije

 

Činnosti a náměty

 • zvládnout základní lokomoční pohybové činnosti /chůze, běh, poskoky, skoky/

 • zvládnout sebeobsluhu, základní hygienické návyky

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,

 • materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým

 • používáním

 • spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

 • /jednoduché obrázky a znaky/

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • společná vyprávění /sdělování vlastních zážitků/, komunikativní kruhy

 • námětové hry a činnosti, hry na téma rodiny, přátelství

 • společné hry a skupinové aktivity

 • výlet po mateřské škole, zahradě a blízkém okolí

 

 

Očekávané výstupy

 • chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 • zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky ( zvládat osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se svlékat apod.)

 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)

 • rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

 • začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

 • osvojit si elementární poznatky o sobě, o rodině, o vývoji, životě a činnostech člověka, o lidské společnosti, o soužití, zvycích a práci lidí, o technických přístrojích, se kterými se dítě setkává doma i ve svém okolí

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

 

 

 

 

 

Říjen

 

Barevný podzim

 

Tento blok je zaměřen na období podzimu. Budeme pozorovat krásy měnícího se listí na stromech a keřích. Povíme si jaké bohatství najdeme na poli, na zahrádce a v lese. Zaměříme se na význam zeleniny a ovoce pro zdraví pro lidské tělo. Naučíme se využívat přírodní materiál k různým činnostem, ke hře, estetické tvořivosti. Budeme pozorovat a poznávat ptáky odlétajících o teplých krajů i ty co u nás přezimují. Zaměříme se na charakteristiku podzimního počasí a seznámíme se s koloběhem vody. Povíme si, jak se v tomto období máme správně oblékat. Budeme posilovat přirozené prožívání a osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody. Naším úkolem je tyto znalosti upevňovat a dále rozšiřovat, vést děti k ochraně a poznávání živé i neživé přírody. U dětí budeme podporovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou. Nadále budeme upevňovat a podporovat dětská přátelství, dbát na dodržování pravidel našeho soužití.

 

Podtémata:

 

Lidské tělo

Seznámíme se s lidskou postavou, určujeme části lidského těla, modelujeme a kreslíme lidskou postavu, učíme se oblékat podle počasí, zdůrazníme význam ovoce a zeleniny pro zdraví. Osvojujeme si pojmy levá, pravá, vlevo, vpravo na svém těle a vzhledem ke své osobě.

 

Už je podzim

Charakterizujeme podzimní období typickými znaky, sbíráme listy, pozorujeme lesní přírodu, sbíráme houby, přírodniny, oslavujeme hallowenn, rozvíjíme souvislé vyjadřování dětí formou popisu, určujeme polohu předmětů, vyrábíme z přírodního materiálu.

 

 

Kolik známe barev

Pozorujeme barvy podzimu – barevný svět, zvyšujeme nároky na samostatnost při kladení otázek, určování vlastností předmětů, které děti obklopují,podporujeme odvahu dětí při práci se širokou paletou barev, uplatňujeme svůj vztah k barvě, esteticky vnímáme barvy v přírodě – Malíř podzim.

 

Domácí zvířata

Prohlubujeme poznatky o domácích a hospodářských zvířatech o jejich užitku, způsobu života, posloucháme a dramatizujeme pohádku o zvířatech, malujeme zvířátka a zpíváme si o nich.

 

První spadané listí

Pozorujeme podzimní počasí, seznámíme se s koloběhem vody, doneseme studánkovým vílám korálky, povíme si, jak se v tomto období máme správně oblékat. Poslechneme si pohádku o podzimu, podle tvaru listů rozlišujeme tvary.

 

 

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si návyky k podpoře osobní pohody

 • rozvíjet schopnosti sebeovládání

 • rozvíjet pohybové schopnosti v oblasti hrubé i jemné motoriky

 • sladit pohyb s rytmem, hudbou

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (vyprávění, obrazový materiál)

 • zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání

 • rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii

 

Dítě a ten druhý

 • podporovat dětská přátelství

 

Dítě a společnost

 • kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody

 

Dítě a svět

 • osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě, o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách

 

Činnosti a náměty

 • činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí /pojmenování/

 • zdravotně zaměřené činnosti /vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační

 • cvičení/

 • psychomotorické hry

 • prohlížení knih, encyklopedií, atlasů

 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové

 • a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

 • námětové hry a činnosti

 • hry a činnosti zaměřené na smyslové vnímání /zrak, sluch, čich, hmat a chuť/

 • činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím se lidé

 • mezi sebou liší /fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané

 • pohlavními rozdíly, věkem…/

 • hraní rolí, hudební a hudebně pohybové hry

 • přednes, zpěv, dramatizace

 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru před, za, mezi, první, poslední…/

 • chápat základní číselné a matematické pojmy /více, méně, stejně/

 • číselná řada, třídění

 • podzimní hrátky

 • výlety a vycházky do podzimní přírody, hry s přírodním materiálem

Očekávané výstupy

 

 • rozlišovat , co prospívá zdraví (výživa, aktivní pohyb, zdravé prostředí, pohoda) a co mu škodí (škodlivé látky a vlivy, nezdravé návyky a závislosti, nemoci, nebezpečí hrozící v dopravních situacích , při setkání s cizími lidmi, neznámými věcmi či jevy apod.)

 • správně vyslovovat, a ovládat dech, tempo o intonaci řeči, vnímat všemi svými smysly, pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

 • spravedlivě se s kamarádem dělit o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik ( kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin)

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody ( rostliny, živočichové, krajina, podnebí.,), tak i svět lidí.

 • zvládnout sestupy a výstupy na nízké nářadí

 • ovládat dechové svalstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

Když padá listí

 

Tento blok je zaměřený na odpovědný postoj k životnímu prostředí. Učíme děti vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjíme v nich pocit sounáležitosti s ní u učíme je chránit ji.. V tomto období se seznamujeme s podzimními plody, pozorujeme proměny v lese a na poli, říkáme si , jak se na podzim staráme o pole a zahrádky. V tomto období jezdíme do kina a divadla do Rakovníka a proto nezapomeneme ani na dopravní prostředky , budeme se učit poznávat dopravní prostředky, kde se pohybují a jak se máme chovat na silnici, uvědomujeme si také časové vztahy – ráno, poledne, odpoledne, večer.. Budeme si uvědomovat, jaký má člověk vliv na prostřední v nejbližším okolí MŠ i v lese a proto povedeme děti k péči a pořádku ve svém okolí a na školní zahradě, shrabeme listí a uklidíme hračky v zahradním domečku na zimu. V tomto podzimním období se budeme také učit, co dělat pro své zdraví

 

Dopravní prostředky

Učíme se poznávat a pojmenovávat dopravní prostředky, dopravní značky, řešit jednoduché dopravní situace, prohlubujeme znalosti dětí o základních pravidlech bezpečnosti – hra na dopravu.

 

Podzimní plody

Pozorujeme proměny v lese, na poli a zahradě, jak se lidé připravují na zimu, podporujeme vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí (shrabeme listí, uklízíme školní zahradu), sbíráme plody podzimu.

 

Časové vztahy

Přibližujeme dětem časové pojmy vzhledem k typickým činnostem, uvědomujeme si časové představy - dnes, včera, zítra, sluchově rozlišujeme začáteční hlásku ve slovech týkajících se časových představ.

 

 

 

 

Co děláme pro zdraví

Navozujeme činnosti zaměřené na osvojování poznatků o zdraví a lidském těle, zdůrazňuje pohyb, cvičení, vycházky, turistiku, pomoc při úklidu zahrady, zdravou výživu, pitný režim, oblékání, otužování.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech

 • posilovat psychickou i fyzickou zdatnost a nebát se fyzické námahy

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet komunikativní schopnosti, verbální i neverbální a kultivovaný projev

 • posilovat přirozené poznávací city ( zvídavost, radost, zájem…)

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 

Dítě a tem druhý

 • posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem i zvířátkům

Dítě a společnost

 • vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

 

Dítě a svět

 • osvojit si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí

 • posilovat schopnost všímat si přírody kolem sebe

 

Činnosti a náměty:

 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty /práce s přírodním materiálem/

 • poslech čtených či vyprávěných příběhů, bajek a jejich mravní ponaučení

 • přímé pozorování přírodních jevů /les/

 • konkrétní operace s materiálem /třídění, přiřazování, porovnávání…/

 • práce s knihou, obrazovým materiálem, atlas zvířat, stromů

 • dramatické činnosti /pantomima – lesní zvířata/, pohádka

 • výlety do okolí, návštěva myslivce

 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit

 • hračku, střídat se, pomoci mu, vyřešit vzájemný spor…

 • běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

 • ekologicky motivované hravé aktivity /ekohry/

 • poučení o možných nebezpečných situacích /cizí lidé…/, preventivní programy, hry

 

Očekávané výstupy

 • pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity

 • domluvit se slovy i gesty

 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc ( chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním

 • pochopit, že každý má ve společenství ( v rodině, ve třídě, v herní skupině ) svou roli, podle které je třeba se chovat

 • rozlišovat aktivity , které mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí ( dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny )

 • ovládat pohybový aparát a tělesné funkce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

Těšíme se na Ježíška

 

V tomto bloku se zaměříme na tradice v měsíci prosinci. V mateřské škole na nás čeká návštěva čerta a Mikuláše, zdobení vánočního stromečku, výroba dárků a přáníček pro rodiče spojená s vánoční besídkou pro rodiče. Zaměříme se na historii vánoc, na vánoční tradice, zvyky a obyčeje. Všechny činnosti povedou k aktivní činnosti dětí, do zapojení výzdoby třídy, pečení cukroví, výroby přáníček a dárků, zpívání koled, přípravy besídky a ke společnému radostnému prožívání vánočního času. Přiblížíme si období adventu a jeho významu. V předvánočním čase budeme upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí. Získáme povědomí o tom, proč se dostávají dárky. Zamyslíme se, co je pro nás ten nejkrásnější dárek a proč je důležité dělat radost druhým lidem. Nemyslíme však jen na sebe, připravíme nadílku i pro zvířátka v lese.

 

Podtémata:

 

Těšíme se na čerta a Mikuláše

Seznamujeme se s adventním časem, přibližujeme dětem zimní svátky, vyprávíme si pohádky, připravujeme se na Mikulášskou nadílku, vyrábíme čerta a Mikuláše, zpíváme čertovské písně a pořádáme čertí závody.

 

Připravujeme vánoční besídku

Společně připravujeme a nacvičujeme na vánoční besídku, na slavnostní setkání s rodiči, napíšeme dopis Ježíškovi, upečeme cukroví, připravíme pozvánky a dárky na vánoční besídku, společně vyzdobíme třídu a stromeček, zazpíváme si pod vánočním stromem na Husově náměstí, půjdeme se podívat na vánoční prodej kaprů a stromečků, na vánoční výstavu betlémů do Muzea T.G.Masaryka, na vánoční Branku do Rakovníka, rozbalíme si dárečky od Ježíška a předvedeme rodičům vánoční pásmo. Nezapomeneme ani na zvířátka v lese, ozdobíme jim stromeček a doneseme nadílku.

 

Vánoční zvyky a obyčeje

Vytvoříme radostnou sváteční atmosféru vlastní výrobou adventního věnce, vyrábíme svícny z jablíček, vyzkoušíme si vánoční zvyky a tradice – rychlíme větvičky Barborky, rozkrajujeme jablíčka, házíme střevíčkem, pouštíme lodičky – skořápky ořechů, vyprávíme si o vánočních svátcích a zpíváme vánoční koledy při zapáleném Františku.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjet užívání všech smyslů

 • rozvíjet fyzickou zdatnost

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

Dítě a ten druhý

 • podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • vytvářet prosocíální postoje k druhému (v rodině, v mateřské škole, ve třídě)

 

Dítě a společnost

 • rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i receptivní, (např. vánoční tradice a slavností u vánočního stromku pro rodiče a děti)

 • rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhu a veršů, sledování dramatizací)

 

Dítě a svět

 • osvojovat si dovednosti potřebné k vykovávání jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

 

Činnosti a náměty:

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťují zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 • přednes, recitace, dramatizace a zpěv /příprava na vánoční vystoupení/

 • činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem

 • činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu

 • sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte

 • společenské hry, společné aktivity

 • společné zábavy a slavnosti

 • mikulášské a vánoční nadílení

 • seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi

 • různé kulturní akce

 • výtvarné a pracovní činnosti, společné zdobení školky

 • četba, vyprávění a poslech pohádek

 

Očekávané výstupy

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů – rozlišovat vůně, chutě, tóny, zvuky apod.

 • být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem, uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit je

 • mít podvědomí o významu životního prostředí pro člověka

 • vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí

 • osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích a obyčejích

 • podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou dětí a radostně prožívat oslavy vánoc

 • zvládnout přeběhy k cíli na určitou vzdálenost

 

 

 

 

 

 

Leden

 

Paní zima jede

 

V tomto bloku si povíme jaké to bylo o vánocích, jaké hračky jsme dostali pod stromeček doma i ve školce, připomeneme si, jak se máme o hračky starat a vážit si jich. Zaměříme se na půjčování hraček a správné zacházení s nimi. Zaměříme se na pozorování zimní přírody, na poznávání znaků zimní přírody, mrazivého zimního počasí, výtvarně zachytíme zimní přírodu a zazpíváme si zimní písně. Seznámíme se s charakteristickými znaky zimy, vlastnostmi sněhu a ledu, připravíme si malé pokusy se sněhem – zkoumáme skupenství vody a její proměny v přírodě. Povíme si o tom, jek se v zimě máme správně oblékat. Prostřednictvím zimních sportů povedeme děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví, zahájíme zimní Olympiádu v lyžování a využijeme zimních přírodních podmínek ke klouzání, sáňkování, bobování, koulování a vyšlapávání cestiček ve sněhu, dotkneme se i problematiky zdraví a zdravého životního stylu. Připravíme se také k zápisu do první třídy, musíme znát svoje jméno a příjmení, musíme být obratní, zdatní, zdraví a silní, musíme se umět chovat, zdravit, znát číslice i některá písmenka.

 

Podtémata:

 

Jaké to bylo o vánocích

Povíme si jaké hračky jsme dostali pod vánoční stromeček a jak s nimi správně zacházet, povíme si také a nakreslíme jaké to bylo u nás doma o vánocích.

 

Bude zima bude mráz

Vysvětlíme si změny v přírodě a budeme pozorovat charakteristické znaky zimy – sníh, led, mráz, jinovatka, rampouchy a pomocí pokusů se sněhem si ověříme jeho vlastnosti.

 

Půjdeme k zápisu do ZŠ

V souvislosti se zápisem do školy opakujeme své jméno a příjmení, adresu a bydliště, jméno otce, matky, barvy, geometrické tvary, výslovnost, hlásky na začátku slova apod.

Zimní sporty

Uvědomujeme si různé druhy zimní sportů, připomeneme si zimní Olympiádu v lyžování a zahájíme ji v mateřské škole. Zimní podmínky využijeme k lyžování, sáňkování, bobování, koulování a klouzání, nezapomeneme ani na turistické vycházky ve sněhu. V měsíci lednu v topném období zahájíme předplaveckou výchovu v plaveckém bazénu v mateřské škole po dobu 10ti lekcí.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si pouštky o tělovýchově a sportu

 • přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu

 

Dítě a jeho psychika

 • posilovat sebevědomí, radost ze zvládnuté činnosti

 • rozvíjet pozitivní city dítěte

 • rozvíjet schopnost nezávidět jeden druhému, půjčovat si hračky

 

Dítě a ten druhý

 • budovat důvěru mezi kamarády i k paní učitelce, pomáhat si navzájem

 • chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými

 

Dítě a společnost

 • rozvíjet základní kulturně společenské postoje

 • rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách

 

Dítě a svět

 • vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám

 

 

Činnosti a náměty:

 • zdravotně zaměřené činnosti /protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení/

 • hudební a hudebně pohybové činnosti se zimní tematikou

 • sáňkování, bobování

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách

 • grafické napodobování symbolů, tvarů, písmen

 • sluchové a rytmické hry /hláska na začátku i konci slova, počet slabik…/

 • matematické pojmy /číselná řada, základní geometrické tvary, množství apod./

 • hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině, prostorové vztahy,

 • pravolevá orientace, časové vztahy

 • grafomotorika, uvolňovací cvičení, prstová cvičení

 • dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad /úsměv, pláč, hněv, zloba apod./

 • hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

 • pravidla vzájemného styku /zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce…/

 • poučení o možných nebezpečných situacích /Už to zvládnu/

 • sledování rozmanitostí a změn v přírodě

 

 

Očekávané výstupy

 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí ( zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

 • rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci, chápat základní číselně a matematické pojmy ( porovnávat, řadit a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v prostoru, v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

 • uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat vlastní názory, a postoje a vyjadřovat je

 • rozhodovat o svých činnostech

 • uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi

 • porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje, že s těmito změnami je třeba v životě počítat

 

Únor

 

Objevujeme svět kolem nás

 

Tento blok nás seznámí s celým rokem, řekneme si, co děláme celý den a celý rok, seznámíme se s měsíci v roce a jeho odlišnostmi, se dny v týdnu, jak jdou za sebou. Přečteme si pohádku O dvanácti měsíčkách a budeme samostatně vyprávět děj. Povíme si také něco o zvířátkách v zimě, seznámíme se s jejich životem a půjdeme je nakrmit do lesa i na školní zahrádce budeme krmit ptáčky. V lese budeme pozorovat zvířátka u krmelce a rozlišovat jejich stopy ve sněhu, budeme pozorovat hejna havranů a vyprávět si o zimním spánku drobných zvířat. Povíme si, jak bychom mohli zvířátkům v lese a na poli pomoci. V tomto období připravíme s dětmi Masopust, seznámíme se s dalším lidovým zvykem – s oslavou Masopustu, vyrobíme si masky a řekneme si něco o původu Masopustu a na závěr si zatančíme. Povíme si také něco o rodině, o sourozencích, kde pracují, co dělají, seznámíme se s druhy povolání, řemesel, z čeho se co vyrábí.

 

Podtémata:

 

Dny v týdnu

Uvědomujeme si, jak jdou dny v týdnu za sebou, na každý den, vymyslíme jinou pohádku a jinou písničku.

 

Zvířata a ptáci v zimě

Rozvíjíme u dětí soucítit s živými tvory, dozvíme se, která zvířata v zimě spí a která potřebují naši pomoc, odneseme zvířátkům do krmelce kaštany a nezapomeneme nasypat do krmítek na školní zahradě.

 

 

 

Masopust

Masopustní veselí je tu s ním plno tance a zábavy, vyrobíme si masku a vyzdobíme si barevně MŠ, seznámíme se s původem masopustu a jeho nynější podobě.

 

Naše rodina

Povíme si o rodině, o jednotlivých členech rodiny, kolik nás je doma, naučíme se znát jednotlivá povolání, kde pracuje moje maminka a tatínek, seznámíme se s bydlištěm, kde bydlím.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost

 

Dítě a jeho psychika

 • upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti

 • vytvářet základy pro práci s informacemi

 

Dítě a ten druhá

 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti

 

 

Dítě a společnost

 • vytvářet povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách

 

Dítě a svět

 • osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem

 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat je, ale i naopak poškozovat a ničit

 

Činnosti a náměty

 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání,

 • úklidu, úpravy prostředí apod.

 • slovní hádanky, hry se slovy, využívání humorných rýmovaček, přísloví apod.

 • výroba masek na karneval, výtvarné a pracovní činnosti

 • dramatické činnosti /pantomima – řemesla/

 • různé druhy materiálů, jejich vlastnosti, třídění

 • práce s knihou, práce s obrazovým materiálem – osvojení si poznatků

 • spontánní hra

 • hry a činnosti uvádějící dítě do světa lidí /tematické hry seznamující dítě s různými druhy

 • zaměstnání, řemesel a povolání, různé pracovní činnosti a předměty apod./

 • běžné verbální neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

 • kulturní akce

 • sledování událostí ve svém okolí

 

 

Očekávané výstupy

 • koordinovat své pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru

 • formulovat otázky a odpovídat, hodnotit slovní výkony, správně reagovat a chápat prostorové pojmy

 • uplatňovat své individuální potřeby a přání

 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i k dětem

 • utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co se nesmí ( nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat, neponižovat, neposmívat se druhým ) a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat ( doma, v mateřské škole, na veřejnosti)

 • orientovat se bezpečně v okolním prostředí, resp. V okolí domova, v prostředí a v okolí školy ( ulice, doprava, obchody, lékař a další důležité instituce apod.), všímat si rozmanitosti, změn a dění v nejbližším okolí

 

 

 

 

Březen

 

Jak se rodí jaro

 

V tomto bloku se seznámíme s ročním obdobím a v souvislosti s daným ročním obdobím rozvineme poznatky a dovednosti poznávací, estetické a motorické. Budeme si všímat změn v jarní přírodě a s příchodem jara pozorovat jarní přírodu, první jarní kytičky. Při vhodném počasí budeme přenášet pohybové činnosti do přírody a na školní zahradu a přirozenou cestou budeme rozvíjet pohybové a rozumové schopnosti dětí – pohyb v přírodě, poznávání přírody zjm. při turistických vycházkách. Připomeneme si zvířátka z lesa a jejich mláďata, poslechneme si příběhy o zvířátkách a budeme přiřazovat k sobě zvířata a jejich mláďata a nezapomeneme ani na Velikonoce, připomeneme si velikonoční zvyky, vyneseme Morenu a vhodíme ji do potoka, dozvíme se něco o velikonočních tradicích a odneseme si domů v košíčku velikonoční malované velikonoční kraslice a další velikonoční výrobky.

 

Podtémata:

 

Roční období

Všímáme si změn v přírodě, seznámíme se změnami v ročním obdobím, uvědomíme si střídání ročních období v roce, ilustrací zachytíme skutečnosti ze svého okolí, zpíváme si písničky o jaru a při vycházkách pozorujeme změny v daném v ročním období.

 

Jaro klape na dveře

Pozorujeme jak sluníčko svítí a stále více hřeje, učíme se poznat a pojmenovat první jarní kytičky – hostinu pro včelky a čmeláky, pozorujeme počasí, poznáváme lidová rčení o končící zimě, zobrazíme jarní přírodu a upozorníme na prodloužející se dny.

 

Zvířátka z lesa

Poznáváme některá volně žijící zvířata a jejich mláďata, kde a jak žijí, čím se živí, půjdeme se za nimi podívat do lesa, naučíme se jak se chovat v lese a přečteme si pohádku se zvířátky.

 

 

Velikonoce

Seznámíme se s velikonočními tradicemi a zvyky, seznámíme se s podmínkami růstu rostlin, sázení jarního osení, vymalujeme si pěkné kraslice, zkusíme si uplést pomlázku, naučíme se velikonoční koledy, půjdeme ke studánce umýt se pro zdraví a rozloučíme se zimou vhozením Moreny do potoka.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho svět

 • rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce

 • rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet kultivovaný projev

 • posilovat radost z objevovaného, probudit zájem a zvídavost

 

Dítě a tem druhý

 • rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému

 

Dítě a společnost

 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 

Dítě a svět

 • upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou

 • osvojovat si poznatku o lidových zvycích

Činnsti a náměty

 • konstruktivní a grafické činnosti

 • hudební a hudebně pohybové činnosti

 • jarní výzdoba

 • pěstitelské činnosti /klíčení/

 • společné vyprávění, rozhovory, pantomima

 • hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků

 • pantomima /zvířata/

 • záměrné pozorování přírodních jevů /klíčení, rašení pupenů…/, návštěva - hospodářská

 • zvířata

 • estetické a tvůrčí aktivity /výtvarné, dramatické, hudební…/

 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách, námětové hry, dramatizace

 • četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s estetickým obsahem a poučením

 • sledování rozmanitostí a změn v přírodě, přirozené pozorování přírodního okolí

 

Očekávané výstupy

 • ovládat dechové svalstvo, spojit pohyb se zpěvem

 • soustředit se na činnost a dokončit ji

 • postupně si uvědomovat koloběh ročního období a jejich změny

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnot slovní výkony

 • poznat a pojmenovat lesní zvířátka a jejich mláďata, vědět čím se živí

 • adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny

 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, pohybově

 • poznávat a chránit probouzející se jarní přírodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

 

Co už umím

 

V tomto bloku se zaměříme se změříme vnímat jarní přírodu a vše co k ní patří, na dubnové aprílové počasí, pohybové hry přeneseme za pěkného na školní zahradu, zaměříme se na staročeské dětské hry jako kuličky, otloukání píšťaliček, pálení čarodějnic. V souvislosti s hodinami si přiblížíme časové pojmy řekneme co se dělá ráno v poledne, odpoledně a večer, postupně si uvědomujeme funkci hodin a učíme se ji znát. Při sledování práce dospělých rozlišujeme různé druhy povolání. Naučíme se, jak se správně chovat na silnici, naučíme se poznávat dopravní prostředky a základní značky a půjdeme se podívat na dopravní hřiště. V tomto bloku nezapomeneme ani na pohádky, budeme přemýšlet nad chováním hrdinů pohádek a zahrajeme si divadlo.

 

Podtémata:

 

Jaro kolem nás

Na vycházkách budeme vnímat přírodu a vše co k ní patří, půjdeme odemknout a vyčistit studánku, budeme objevovat hezké vztahy ke všemu živému kolem nás i k sobě navzájem.Řekneme si, co do lesa a přírody nepatří, jak se máme chovat v lese, výtvarně znázorníme jarní přírodu. Budeme pozorovat změny v přírodě, aprílové počasí, všimneme si rozdílů mezi jarem a zimou, prohloubíme si poznatky o jarní přírodě, seznámíme se s jarními hrami.

Umíš se chovat na silnici

Naučíme se poznávat dopravní prostředky, kde se pohybují a k čemu slouží, naučíme se také dodržovat pravidla bezpečnosti chování v silničním provozu hlavně při vycházkách do Rakovníka, při přecházení vozovky a chůzi po chodníku Přiblížíme si jednoduché dopravní situace a zahrajeme si na dopravu.

 

Co děláme ráno, v poledne, odpoledně a večer

Uvědomuje si funkci hodin a postupně se je učíme znát, spojujeme časové pojmy s činnostmi, které děti pravidelně vykonávají a pojmenovávají je. Výtvarně znázorníme člověka v pohybu – co děláme během dne.

 

Hrajeme divadlo

Poslechneme si pohádky, rozlišujeme dobro a zlo v pohádce, poznáváme pohádky lidové, moderní, veršované apod. a samostatně přemýšlíme nad chování hrdinů pohádek, výtvarně si znázorníme nejoblíbenější pohádku, naučíme se vnímat pohádku jako hudební dílo.

 

Co kdo dělá

Zaměříme se na znalost lidských povolání, seznámíme se s různými druhy řemesel, dříve i dnes a zahrajeme si na řemesla.. Budeme sledovat práci dospělých – seznámíme se s prací hasičů a vojáků, namalujeme hasičská auta a na pozvání se půjdeme podívat k hasičům a k vojákům. Zeptáme se dětí, čím by jednou chtěly být. Vysvětlíme si, že každé povolání je důležité a jeden vez druhého bychom s neobešli, jeden druhého potřebujeme.

 

Dílčí vzdělávací cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti

 • osvojit si věku přiměřené dovednosti

 • zdokonalovat ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka

 • osvojit si relativní citovou samostatnost

 

Dítě a ten druhý

 • ochraňovat osobní soukromí a bezpečí

 • upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem

 

Dítě a společnost

 • vytvářet základní kulturní a společenské postoje

 • osvojit si poznatky o lidových tradicích

 

Dítě a svět

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou

 

Činnosti a náměty:

 • příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů /hrozících při hrách, pohybových

 • činnostech a dopravních situacích/

 • artikulační, řečové a rytmické hry

 • spontánní hra, volné hry, hra k danému tématu

 • hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

 • aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci /vycházky po obci, návštěvy

 • obchodů, obecního úřadu, knihovny apod./

 • orientace v prostoru /bludiště, závodní dráhy…/

 • pozorování dopravního ruchu

 • stolní dopravní hra, hra na dopravní prostředky, poznávání dopravních značek…

 • výtvarné a pracovní činnosti

 • poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit

 • /dopravní situace…/

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde

 • v případě potřeby hledat pomoc /kam se obrátit, koho přivolat…/ - Už to zvládnu, Řekni mi

 • nouzové situace

 • prohlížení atlasů, map, knih

 

Očekávané výstupy

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí

 • rozlišovat a znát některá písmena a číslice

 • poznat napsané své jméno

 • projevovat zájem o knížky

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

 • vyjadřovat své prožitky pocity, a nálady různými prostředky

 • mít povědomí o významu některých povolání

 • mít povědomí o časových vztazích

 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka i o možnostech jak ho uchovat čisté a nezávadné svým vlastním přístupem, pečovat o něj

 • mít povědomí o lidové tradici pálení čarodějnic

 • umět řešit problém nenásilnou formou

 • zvládnout základní akrobatická cvičení

 

 

 

 

 

Květen

 

Když všechno kvete

 

V tomto bloku si budeme všímat krásy probuzené přírody a většinu činností přeneseme do přírody. Budeme poznávat rozkvetlé květiny a stromy, pojmenovávat jednotlivé druhy květů, vnímat krásu kvetoucích stromů. Připomeneme si Svátek matek, vyzdobíme třídu na jarní besídku, připravíme si literárně hudebně pohybové pásmo, namalujeme pozvánky a vytvoříme dárky pro maminku k svátku. Budeme také prohlubovat poznatky o našem městě, státě, o hlavním městě, státní vlajce a hymně a o panu prezidentovi. Představíme si domov nás všech Českou republiku, při příležitosti oslav Pražského jara si poslechneme Smetanovu Vltavu. Zopakujeme si střídání měsíců v roce a pokusíme se je vyjmenovat, jak jdou za sebou. V měsíci květnu také uspořádáme Olympiádu v lehké atletice se slavnostním vyhodnocením vítězů v hodu míčkem do dálky, v běhu na 50m a ve skoku do dálky.

 

 

 

 

Podtémata:

 

Maminkám k svátku

V souvislosti se svátkem matek si uvědomíme význam tohoto svátku a budeme se snažit vyjádřit lásku k mamince ve verších. Povíme si o rodině a jednotlivých členech, určíme jaké mají vlastnosti a jací jsou, zkusíme se orientovat i v příbuzenských vztazích, zaměříme se na domácí práce jako je žehlení, praní, uklízení, vaření a i úklid hraček, připravíme pásmo na jarní besídku a vyrobíme přáníčka a dárky pro maminky.

 

Naše hlavní město

Seznámíme se s naším bydlištěm a představíme si Českou republiku a hlavní město Prahu, povíme si něco o státní vlajce, hymně, o prezidentovi České republiky a rámci oslav Pražského jara si poslechneme Smetanovu Vltavu. Vyzkoušíme si i orientaci v našem nejbližším okolí.

 

Rozkvetlé jaro

Seznámíme se se vším co kvete na jaře, budeme pojmenovávat a poznávat rozkvetlé stromy, keře a květiny. Zazpíváme si jarní písně a spojíme je s pohybem

 

Měsíce v roce

Zopakujeme si střídání měsíců v roce, pokusíme se vyjmenovat, jak jdou za sebou, zaměříme se na charakteristiku ročních období a budeme určovat, které měsíce jsou jarní, letní, podzimní a zimní.

 

Dílčí vzdělávací záměry -cíle

 

Dítě a jeho tělo

 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

 • rozvíjet pohotovost a obratnost

 • rozvíjet fyzickou zdatnost

 

Dítě a jeho psychika

 • rozvíjet jazykové dovednosti

 • rozvíjet a kultivovat paměť hudební a taneční aktivity

 

Dítě a ten druhý

 • vytvářet citové vztahy k rodině

 • posilovat kladné rodinné vztahy

 • upevňovat zásady slušného chování

 

Dítě a společnost

 • budovat estetický vztah k životu, připravit společně slavnosti pro maminku

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s místem a prostředím, ve kterém žije

 

Dítě a svět

 • rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

 • vědět, že rodina je místem bezpečnosti pro každého z nás

 •  

Činnosti a náměty:

 • kognitivní činnosti /vyprávění, poslech, diskuse nad problémem…/

 • hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí /dítě, dospělý, rodič…/

 • společné aktivity, společenské hry /Člověče, pexeso, domino…/

 • hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit

 • hračku, pomoci…

 • spontánní hra, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

 • hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti /mechanické a logické, obrazné a

 • pojmové/, bludiště, rozdíly…

 • hry se slovy, slovní hádanky, sluchové a rytmické hry

 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 • konstruktivní a grafické činnosti

Očekávané výstupy

 • ovládat koordinaci ruky a oka , zvládnou motoriku

 • popsat situaci podle obrázku

 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech

 • znát názvy zahradních květin a rozkvetlých stromů a keřů

 • vnímat krásu přírody kolem nás

 • sladit pohyb se zpěvem, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, přizpůsobit pokynům

 • navazovat kontakty s dospělými, překonávat stud, komunikovat s nimi

 • orientovat se bezpečně v okolním prostředí, v okolí domova a školy

 • znát hlavní město České republiky a jméno pana prezidenta

 • prožívat pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností

 • znát význam a druh lidské práce, vědět, čím bych chtě jednou být

 • pohotově reagovat při startu z různých poloh

 • běhat na delší vzdálenost 50m

 

 

 

Červen

 

Hurá na prázdniny

 

V tomto bloku se zaměříme na oslavu dne dětí, uspořádáme na školní zahradě dětský den plný her spojený se soutěžemi a s opékáním špekáčků. Při příležitosti dětského dne pojedeme na školní výlet do zoologické zahrady a pozveme si divadélko do naší školky. Čeká nás spousta zábavy a sportovního vyžití, vydáme se při turistické vycházce na cestu za pokladem a vítězové ze školkovské olympiády postoupí do Olympiády do Rakovníka pořádané DDM. V červnu také vystoupíme v Rakovníku v Letním kině s tanečním vystoupením. Budeme také prohlubovat poznatky o letní přírodě, budeme si všímat znaků letního počasí, vysvětlíme si vznik bouřky, duhy, slunečních paprsků a upozorníme děti na nejdelší dny v roce. Samozřejmě se budeme těší na prázdniny a rozloučíme se slavnostně s našimi předškoláky.

 

Podtémata:

 

Den dětí

V souvislosti s MDD si budeme uvědomovat význam tohoto svátku a společně připravíme oslavu MDD. Připravíme zábavné soutěže pro děti a opečeme si špekáčky.

 

 

 

Náš výlet

Těšíme se na výlet do zoologické zahrady, naučíme se poznávat exotická zvířata, na základě zážitků nakreslíme náš výlet. Připravíme si i menší výlety do okolí školy - půjdeme hledat poklad a pojedeme vlakem na hrad Křivoklát.

 

Léto za dveřmi

Pozorujeme změny v přírodě, všímáme si rozdílů mezi létem a jarem, těšíme se na prázdniny, a slavnostně se rozloučíme s našimi školáky.

 

Těšíme se na prázdniny

Připravujeme letní besídku na rozloučení se školním rokem, umožňujeme dětem co nejdelší pobyt na školní zahradě s využitím bazénu – otužování vodou. Budeme si vyprávět o letních lidových tradicích, o tom kam pojedeme na dovolenou a budeme písně s letní a prázdninovou tématikou.

 

Dílčí a vzdělávací cíle

Dítě a jeho tělo

 • vědět, jak dodržujeme bezpečnost při soutěživých hrách

 • osvojit si bezpečnost při pobytu venku

 • zdokonalovat prostorovou orientaci a pohybovou dovednost

 

Dítě a jeho psychika

 • naučit se poznat své napsané jméno

 

Dítě a ten druhý

 • rozvíjet schopnost přirozeně a bez zábran komunikovat se svými kamarády

 • rozvíjet schopnost udržet si dětská přátelství

 

Dítě a společnost

 • radostně prožívat den plný her a zábavy

 • osvojit si schopnost odmítnout společensky nežádoucí chování, chrániče před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům

 • podporovat společenské návyky při oslavách

 • učit se samostatnosti od rodičů

 

Dítě a svět

 • objevovat krásy naší země, okolí a života

 • využívat letní přírodu k pohybovým činnostem

 • posilovat pocit sounáležitosti s přírodou

 

Činnosti a náměty

 • pohybové hry a cvičení na zahradě /míče, líný tenis…/, v lese /zdolávání přírodních

 • překážek, nerovností v terénu…/, rozvoj a užívání všech smyslů

 • samostatný slovní projev

 • přímé pozorování jevů v okolí, poznávání ekosystémů /les, louka, rybník…/

 • výtvarné a pracovní činnosti s různými druhy materiálů, třídění, přiřazování

 • oslava Dne dětí

 • návštěva různých kulturních akcí

 • prohlížení knih, časopisů, encyklopedií

 • vyjadřování svých pocitů a nálad

 

Očekávané výstupy

 • dodržovat daná pravidla hry a nepodvádět

 • prožívat radost se zvládnutého a poznaného

 • umět si společně hrát a rozvíjet hry ve skupině

 • dodržovat zásady správného chování v dopravních prostředcích

 • umět chránit bezpečí své i druhých

 • vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří mají nežádoucí chování

 • pohybovat se v různém prostředí – písek, voda

 • pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje

 • těšit se z příjemných a hezkých zážitků, z přírodních i kulturních krás

 • překonávat rozmanitost přírodního terénu

 • všímat si změn v přírodě

 • odloučit se na určitou dobu od rodičů a být aktivní i bez jejich opory

 • zvládnout prostorovou orientaci a pohybové dovednosti

 • rozloučit se s MŠ

 

Během prázdninového provozu přeneseme všechny činnosti na školní zahradu a do přírody, užijeme volnosti a pohody letních dnů a zopakujeme si, co jsme se v průběhu roku naučily.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Evaluační systém

 

Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek v mateřské škole, které nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Jde o systematický proces, jehož výsledky využíváme ke zlepšování vzdělávacího procesu a podmínek, za kterých se tento proces uskutečňuje.

 

Sledujeme

 • naplňování školního programu

 • způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání

 • průběh vzdělávání

 • kvalitu podmínek vzdělávání

 • kvalitu práce pedagogů

 • výsledky vzdělávání

 

Evaluaci zaměřujeme na následující oblasti:

 

1.Naplňování cílů programu

Cíle , které jsme si stanovili, se snažíme plnit. Pracujeme podle TVP, který je zpracován v souladu s požadavky ŠVP Děti, příroda a pohyb. Držíme se témat, která na sebe logicky navazují. Podle zájmu dětí můžeme jednotlivé bloky časově zkracovat či prodlužovat. Průběh předškolního vzdělávání je pravidelně sledován a jsou hodnoceny jeho podmínky i výsledky.

 

2.Kvalita podmínek vzdělávání

Kvalita podmínek vzdělávání je dobrá. Městský úřad Rakovník poskytuje škole vhodné materiální zázemí-vybavení, dostatek materiálu, pomůcek, hraček, ale také potřebnou údržbu stávajícího zařízení, prostředky na provoz školy, mzdové prostředky DVPP apod.

 

 

 

3.Zpracování a realizace integrovaných bloků

V blocích se snažíme vycházet ze života dítěte. Obsah bloku by měl být pro dítě smysluplný, zajímavý a užitečný. Snažíme se o hlubší prožitek dítěte. Např. učíme se o domácích zvířatech – chodíme na výstavy drobného zvířectva, učíme se o lese – jdeme na procházku do lesa. Teoretické poznatky se snažíme poznat v praxi.

 

4.Práce pedagogů

Pedagogické pracovnice tvoří tým. který se snaží o to, aby nabízené vzdělávací prostředí bylo pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. Spolupracujeme s pediatry a PPP Rakovník.

 

5.Výsledky vzdělávání

Snažíme se průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální rozvoj a učební pokroky každého dítěte. Je to pro nás činnost časově náročná, ale pro individuální rozvoj dítěte důležitá. Jelikož jsme okrajová školka , máme s dětmi užší vztah a to nám umožňuje dítě lépe poznat, pochopit zohlednit individuální potřeby jednotlivých dětí.

 

Při sebereflexi si denně odpovídáme na otázky:

Co se děti naučily (hodnotíme děti), co se dozvěděly nového (hodnocení výsledků) a čím (hodnocení procesů) se nám podařilo toho dosáhnout (autoevaluace)

 

Pravidla evaluace:

 

Předmět evaluace

Práce a činnosti, které s dětmi provádíme, reakce a chování dětí i celé skupiny, individuální rozvoj relativní posun dítěte i celé skupiny, vývoj kvality pedagogické práce učitelek, věcné podmínky, životospráva, psychosociální podmínky,m organizaci řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů.

Sledujeme soulad třídních programů se školním programem RVP PV.

 

Formy a metody (způsobiv provedení):

Rozhovor, diskuse, pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, analýza dětských prací, kontrolní činnost ředitelky školy, dále pedagogické rady, dotazníky, ankety.

 

Zdroje informací:

Děti a jejich spontánní reakce, postoje, gesta, verbální i neverbální projevy, postoje rodičů, pedagogický sbor a další odborníci, partneři školy, zřizovatel ZŠ, veřejnost, hodnotící zprávy ČŠI.

 

Časový plán:

 

 • hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince či skupiny provádí učitelka společně s dětmi – průběžně

 • podmínky a kvalita výsledků práce v rámci třídy hodnotí učitelky – průběžně

 • hodnocení chování dětí i celé skupiny , individuální rozvoj a relativní posun dítěte provádí učitelky (záznamy o dětech) – leden, červen

 • hodnocení učitelek provádí ředitelka školy na základě hospitací a pedagogických porad – průběžně

 • sebehodnocení provádí učitelka rozborem své práce – průběžně

 • evaluace integrovaného bloku, jeho průběhu a výsledků prování učitelky průběžně, měsíčně

 • kontrolu třídní dokumentace provádí ředitelka – týdně

 • kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu provádí ředitelka na pedagogický poradách – průběžně

 • věcné a psychosociální podmínky hodnotí ředitelka – průběžně

 • spoluúčast rodičů, ohlasy na práci školy zjišťují učitelky dotazníkem, rozhovorem s rodiči – průběžně

 • vyhodnocení vzdělávacího obsahu ŠVP na úrovni tříd provádí učitelky – v pololetí a na závěr roku

 • evaluaci školního programu a vyhodnocení vzdělávacího obsahu provádí učitelky a ředitelka MŠ – na závěr roku

 

Pedagogická evaluace předškolního vzdělávání

 

Plánování předškolního vzdělávání, sledování a vyhodnocování jeho průběhu i výsledků jsou důležité etapy vzdělávacího procesu, jejichž provázanost zvyšuje účinnost a kvalitu vzdělávání poskytovaného v mateřských školách.

Pro předškolní vzdělávání a jeho kvalitu je důležité i hodnocení individuálních výsledků dětí. Individualizovaný způsob vzdělávání předškolních dětí vyžaduje, aby pedagog každé dítě dobře poznal a porozuměl mu.

Při dnešním počtu dětí ve třídách je velice náročné dbát na individuální požadavky jednotlivců, přesto se o to učitelky v rámci svých možností snaží.

Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro počátky sebehodnocení dítěte. Naše mateřská škola má vytvořený časový plán výchovných témat tak, aby odpovídal cílům a záměrům předškolního vzdělávání a aby respektoval věk, předpoklady a zkušenosti dětí předškolního věku, jejich současné i budoucí potřeby a stejně tak i prostředí a možnosti mateřské školy.

 

Hodnotíme a zaměřujeme se na těchto pět oblastí vzdělávání

       1. Dítě a jeho tělo

       2. Dítě a jeho psychika

       3. Dítě a ten druhý

       4. Dítě a společnost

       5. Dítě a svět

 1. Vyhodnocování podtémat týdenních nebo denních činností

V praxi průběžně vyhodnocujeme podtémat týdenním nebo denním hodnocením s ohledem na stanovená kriteria, která důsledně vycházejí z rámcových i specifických cílů RVP PV.

 

    1. Kriterium rozvoje osobnosti a jeho schopnosti učení

    2. Kriterium osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

    3. Kriterium získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Pro evaluaci týdenní nebo denní nám slouží hodnotící listy.

 

 1. Vyhodnocení individuálního rozvoje dítěte

Individuálně sledujeme rozvoj a dítěte a hodnotíme jeho učební pokrok. Stanovíme rozvojovou a vzdělávací prognózu dítěte spolu s rodinou, tím stimulujeme jeho osobní pokrok. Obecnými kritérii jsou očekávané kompetence z RVP PV.

Význam evaluace o individuelním rozvoji dítěte spočívá v tom, že včas vyrovnává nedostatky či nerovnoměrnosti v úrovni vzdělávání předchází tak možným obtížím v dalším vzdělávání dítěte.

Individuální evaluace zároveň podchycuje rozvoj talentů, zájmů a schopností dítěte, rozvoj jeho osobních dispozic.

 

Záznamy o pozorování dítěte vždy považujeme za důvěrné!

Příloha č.1

 

 

 

 

 

Tradiční akce MŠ Šamotka

 

 • Pravidelné páteční turistické vycházky do blízkého okolí

 • Předplavecká výchova v MŠ i v rakovnickém plaveckém bazéně

 • Solná jeskyně

 • Angličtina hrou

 • Logopedická prevence

 • Keramické tvoření

 • Předplavecká výchova

 • Lyžování

 • Návštěva výstavy drobného zvířectva v Lužné

 • Návštěva výstav, divadel a kulturních zařízení

 • Výtvarné soutěže

 • Výlety

 • Zamykání studánky

 • Oslava Hallowenu
 • Setkání s Mikulášem

 • Vánoční besídka

 • Návštěva vánoční branky

 • Návštěva 1.třídy v ZŠ v Rakovníku

 • Spolupráce s MŠ v Rakovníku

 • Karneval v MŠ

 • Vítání jara – odemykání studánky

 • Oslava Velikonoc – malování a zdobení vajíček

 • Vynášení Moreny

 • Jarní besídka

 • Oslava čarodějnic

 • Den dětí

 • Olympiáda v MŠ

 • Vystoupení v letním kině

 • Rozloučení s předškoláky

 

 

Zpracovala: Iveta Weisová, ředitelka MŠ

a kolektiv mateřské školy Šamotka