Organizace MŠ

 • Pružný denní režim
 • Učitelky se plně věnují dětem a jejich vzdělávání
 • Při vstupu do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim
 • Poměr spontánních a řízeních činností je v denním programu vyvážený
 • Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru
 • Veškeré činnosti a aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností a pracovaly svým tempem
 • Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti
 • Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i vekých skupinách
 • Děti nejsou do řízených činností nucené
 • Plánované činnosti vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí

 

Organizace dne v MŠ

 1. Příchod děti do mateřské školy
 2. Ranní hry dětí
 3. Ranní kruh
 4. Ranní cvičení
 5. Dopolední svačina
 6. Řízená výchovná činnost
 7. Pobyt venku
 8. Oběd
 9. Odchod dětí z MŠ
 10. Odpočinek a spánek

 

Příchod dětí do MŠ

Dětí přicházejí do mateřské školy průběžně od 6.30 do 8.00hod. Podle dohody s rodiči a potřeb dítěte je možné příchod dětí individuelně domluvit s učitelkami. Dítě přebírá od rodičů učitelka.

Ranní kruh

V ranním kruhu se všichni pozdravíme a seznámíme se s programem dne, který nás čeká

Ranní hry

Během příchodu si děti hrají kolektivně nebo individuelně podle svého přání. Učitelka nenásilnou formou nabízí dětem hru.

Ranní cvičení

Před dopolední svačinou nabízíme dětem ranní cvičení v oblasti zdravotního cvičení, základní tělesné výchovy, hudebně pohybové výchovy, gymnastiky, atletiky, míčové průpravy a turistiky.