I. Obecné informace a doporučení k provozu školy

 1. Od 1. září 2021 se zavádějí plošná opatření prostřednictvím mimořádných opatření MZd.

  2. Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

  3. Škola bude informovat na svých www.stránkách a na nástěnce u vstupních dveří o aktuální situaci vzhledem k epidemiologickým opatřením.

  4. Škola bude průběžně dětem a zaměstnancům školy zdůrazňovat zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

  5. Škola bude upozorňovat zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

  6. Doprovod dětí pří přivádění i vyzvedávání dětí bude mít zakrytá ústa i nos a při příchodu požije dezinfekci, která je u hlavního vchodu do MŠ.

  7. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí uvnitř budovy školy omezen na nezbytně nutnou dobu.

  8. Děti budou mít ve svém sáčku v šatně jednu roušku v igelitovém sáčku a podepsanou pro případ potřeby, jinak děti v MŠ roušky mít nemusejí.

  9. Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání pořádání společných akcí při kterých dochází k vyšší koncentraci počtu lidí (kulturní akce, sportovní, společná a slavnostní setkávání).

  10. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
 

II. Hygienická pravidla a standard úklidu

1. U vstupu do budovy školy, v každé třídě jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

2. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

3.Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání všech prostor mateřské školy a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem.

4.Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně.

5. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve který se děti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, popřípadě s použitím dezinfekční přípravku, koberce se vysávají.

6. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet dětí a zaměstnanců.

7. Škola zajistí praní prádla při dostatečně vysokých teplotách nad 60C. Z důvodu minimalizace šíření viru vzduchem se použité prádlo neprotřepává, jeho třídění se prování ve vyčleněné místnosti. Čisté prádlo je ukládáno do skříní k tomu určených.

8. Školní kuchyně musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe. Mytí nádobí je zajištěno při dostatečně velkých teplotách – minimálně 60C. Při ručním mytí je nutné zajistit oplach vodou o teplotě min.85C.

9. Děti si neberou samostatně jídlo ani příbory – vše jim rozdají a připraví kuchařky a pedagogičtí pracovníci.

10. Škola je vybavena dostatkem dezinfekčních prostředků a používá je podle pokynů výrobce, dále je vybavena bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek.

 

III. Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID – 19

 1. Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních onemocnění včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocní, od ostatních dětí a zajisti pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7odst. 3Zákona o ochraně veřejného zdraví).

  2. Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy, dítě není vpuštěno do kolektivu a musí být odvedeno domů.

  3. Pokud se vyskytnou příznaky během dne škola neprodleně poskytne roušky a umístění v izolaci od ostatních dětí a současně informuje zákonného zástupce.

  4. V obou případech bude zákonný zástupce informován o tom, že má telefonicky kontaktovat svého pediatra, který rozhodne o dalším postupu.

  5. Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.

  6. Děti i zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí ( u dětí vydá potvrzení dětí pediatr u zaměstnanců školy praktický lékař.
 

IV. Výskyt onemocnění COVID-19 u dítěte nebo zaměstnance

1. Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS.

2. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byli v rizikovém kontaktu. O okruhu osob rozhoduje příslušná KHS.

3. Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích určených KHS zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.

4. Škola poskytne dětem distančním způsobem vzdělávání, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí ostatní se vzdělávají prezenčně, a zůstávají součástí dané skupiny.